is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1914, no 2256, 25-03-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

——— voorheen THIJS ï±anfi # S SPIEGEL- EN VENSTERGLAS. - TUINDERSGLAS.

L. S, \j licST3 IlCjr3 Conourreerende prijzen. ücjlr3 B3ST* Oirecta levsring.

Firma J. FREOERBKS.

Sleeperij en Verhuizingen.

HANDEL IN ALLE SOOKTEN YAN

BRANDSTOFFEN.

Billijke prijzen.

Waalkade 70. — Telefoon 202. INT SJ megen.

Verschenen bij D. B. CENTEN, B I O. Z. Voorburgwal 115, Amsterdam: g

1 Opstanding en Leven §

1 Paaschboekje door A. J. HOGGENBIRK.

Met een plaatje.

:== Uitgegeven door het ■

Nederl. Godsdienstig Traktaatgenootschap. Eg

Prijs 6 ets., 100 ex. ƒ5.—. Voor niet- I ■ leden ets., 100 ex. ƒ6.50.

Het beste

A Handboek voor de homoeopatische 1

■ HOMOEOPATHIE ff m II OE PRAKTIJK 5 ■

door Dr. J. VOORHOEVE.

Berde Druk.

Veel vermeerderd en voorzien van I

M In prachtband compleet geb. f s.50 81 13 afl. met PRACHTBAND f 3.60

■ In eiken boekhandel verkrijgbaar of na B f! toez. v. postwissel bij de uitgevers

La Rivière & Voorhoeve — Zwolle, §

bi m

S33T Bij G. F. CALLENBACH te Nijkerk verschenen voor het aanstaande Paaschfeest:

Betsy. Wat deed Jezus voor u?

4e druk. Prijs 5 ct.

Salvafama. Een kerkdienst op straat. Prijs 15 ct.

Deze uitgaven worden voor uitdeeling zeer aanbevolen.

Evenzoo de platen uit de serie »Bijbelsche Kunst", waaronder verschillende Nos. voorkomen, welke op het Paaschfeest betrekking hebben.

Prijs ƒ0.10 per plaat, 25 ex. a ƒ 0.09, 50 ex. a ƒ0.08, 100 e^x:. a ƒ0.07, gesorteerd naar keuze. Deze serie bestaat thans uit 31 Ns. — Een ex. van mijn Voorjaarscatalogus van Zondagsschooluitgaven , waarin ook verkleinde reproducties van deze platen zijn opgenomen,

wordt op aanvrage gratis en franco toegezonden. Door de verschijning van den Voorjaarscatalogus zijn alle vorige catalogi van Z. u. vervallen.

Bl ' - =éi

W0F" P2°ijsw®iam§gsdi®e"mg.

De door ons uitgegeven

iesieieis ™ » f ilirlmi

DOOR

er. 23E! jTQua;^ j

Onderivijzer aan de Christelijke Normaalschool te Haarlem,

2Ë5 druk, 3 deelen, gec'artonneerd ƒ 2.90, stellen wij thans verkrijgbaar voor ƒ 1.—.

Hetzelfde werk gebonden in één linnen band t 1.25.

en het

B. DOPT LEKRÜOI K

VOOR DE GESCHIEDE1US DES VADERLANDS

ten dienste van Onderwijzers en Kweekelingen aan Christelijke Normaal- en Kweekscholen en Normaallessen,

Van denzelfden Schrijver.

Uitgaüfsprijs ƒ 1.50 , is thans te bekomen voor 50 Cents.

oe pelürfsis^eis voor Stille UT6I1 woorden uit den BiibBl voor prachtwerken:

van deze wereld naar de dook bIHbh öai übs jaors. | uü een heilig verleden 1

toekomende. Br. .1. R. CALLENBACH. g Naar het land der vaderen. 1

Voorgesteld in den vorm van .. Tweede druk. g^c^n jan OSA. 1 BecM Gericht.

een droom door Prijs mg. ƒ 1, geb. ƒ1.40. . s

TOHN PTTTsfVAN" — Prijs mg. f0.i5, geb. fl. .. Elk dezer royaal uitgevoerde pracht-

i>_|. Ijitgfljif jat lirarht werken is geïllustr. met kleurendruk-

Met 31 illustr. naar teekeningen van WUifi SlifflSlil lUK lil QlOÏ JJj-J gp VOOP het leven. platen van HAROLD COPPING.

harold copping. door j. i j. • -p. n „

Woorden van troost en tekst is van .' Dr. Callenbach, Prof.

WEELDE-UITGAVE Dr. J. !l. CALLENBAdIL bemoediging /oor wie het Jonker, Dr. Lammerts v. Bueren, Ds.

op oud-Hollandsch papier en geb. Tweede druk. e oeven door H. W. S. v. Melle, Prof. A. Noordtzij, Prof. Pont,

in echt perkament. Prijs f25. Prijs ing. ƒ1, geb. ƒ 1.40. Prijs ing.Vi^geb./1.40. j Wielenga. mg' S' agenaar' Dr'

Uitgave op mooi plaat-papier. — 1111111 ■■■■ .

priiq f 3 9^ rijs per deel mg. f 3.—.

Belijdenisgeschenken. —

Uitgaven van tl. F. CALLENBACH te Nijkerk. [X"" «"f-

door NICOLAAS BEETS. rj si„o Phnio4nn'n des Konings kinderen

,, , , , Belsrifaa roispen. Des ChPisten s Heilgeheim. d00e8

Zevende druk. door Mevr. pearsall smith.

, door frances ridley havergal

Prijs mg. ƒ0.60, geb. en verguld p . ., . . ,ftmR Naar het Engelsch.

Op snede ƒ0.90. lioi. lir. A. J. lil. JVJÜUlIi. ^et een voorwoord van uit het Engelsch.

Derde druk. dr. h. e. Faure. .. . _ _

, ... I . . . Prijs ing. ƒ1, geb. ƒ 1.40. Zevende druk. rlJs lnS-

Verseel uw Mgenis me! — Prijs ing. f O.CO, geb. /0.85.

J'H' WIEESMi' 'w fc!lerE lElolien iMtTlinsKg. 86 W®"»*!-

Tweede herziene druk. doob b dook

Prijs ing. ƒ0.25, 25 ex. ƒ5.-. Pr°{' !lr' A Th. JOSKEB. floor a. B. ter Haar Romeiiy. frances ridley havergal.

Geb. en verguld op snede ƒ0.65, Derde druk. Ticeede druk. ^ngelsch.

25 ex. ƒ 15.—. Prijs ing. ƒ1, geb. ƒ1.40. Prijs ing. ƒ0.60, geb. ƒ0.30. Prijs ing. ƒ0.65, geb. ƒ0.90.

= Belijdenis-Geschenken. =

Ludwig Schnellee, Kent gij het Land? A. L. Gerritsen, Verleden en Heden. Gre-

Beelden en tafereelen uit het Beloofde pen uit Historie, Legende en Volkskunde

Land, tot opheldering der H. Schrift. Met met betrekking tot Christelijke Feest- en'

een woord vooraf van J. P. G. Westhoff, Vierdagen. Prijs ƒ1.90; geb. ƒ2.25.

®v.\ te Amsterdam. 5e druk. ^ Schaab, Mislukt werk? (Uit het leven

Prijs ƒ1.90, geb. ƒ 2.50. van een Dominee)_ uit 't Duitsch door

Ludwig Schneller, Kent gij Hem? Een Jona. Een zeer pakkend boek, groot 308

levensbeeld van den Heiland, aan de hand bladz. Prijs ƒ1.30; geb. ƒ1.60.

der Evangeliën en in het licht van het Benjamin Vallotton, De oogst is groot

Beloofde Land. 3e druk. Prijs ƒ1.90, Vertaling van J. G. Steenbeek Jr. Prijs,

geb. ƒ2.50. ingen. ƒ1.50; geb. in half leder ƒ2.20.

Ludwig Schneller, Reisindrukken uit Pa- Benjamin Vallotton, De arbeiders zijn

lestina. Naar het Hoogd. door A. van Os. weinige. (De oogst is groot. II.) Vertaling

Prijs ƒ1.25; geb. / 1.60. van J. G. Steenbeek Jr. Prijs ingen.

H. Besson, In het laatst der dagen. Proeve f 1-^0; geb. f 2.20.

eener populaire uiteenzetting van deleer Benjamin Vallotton , Hunne werken volgen

der laatste dingen. Prijs ƒ0.80. met hen. (De oogst is groot. III). Ver-

' Ds. A. Pijnacker Hordijk, Sursum Corda. lTo ''Veh f2^lNBEEK Jr- ''n-is in"

Een bundeltje oorspronkelijke en vertaalde ' ' r 'b ' _

gedichten. Prijs geb. ƒ0.60. Benjamin Vallotton, De Familie Profit.

TT Tï n/rT T,r r. 'u , (Bekroond door de Academie Fraoeaise). IJ. D. Muller Massis, Gedichten. Een bun- Vertaling van A. L. Gerritsen Prijsdel oorspronkelijke poëzie. Prijs geb. ƒ1. il)gen. ƒ1.90; geb. in half leder ƒ 2.50.

A. T. Pierson, Vele gewisse kentaekenen. C. H. Spurgeon, Laat uw licht schijnen ï

De getuigenissen voor het Christendom of: Sermoenen in kaarsen. Naar het En-

of Het geschreven en levende Woord van gelsch door C. S. Adama v. Scheltema.

God. 3e dr. Prijs ƒ1.20, geb. ƒ1.60. 3e druk. Prijs ƒ1.—, geb. ƒ1.30.

Uitgaven NEERKOSCH' BOEKHANDEL, Neerbosch.

füüSlpSEllüÉII.

Een iiiiiii ieei.

door EL. VON MALTZAHN.

Circa 400 bladz. In prachtb. f 2.90.

Blieven uit de Bergen

door H. S. S. KUYPER. 25© blz. en 12 platen. In pr.b. f2.40.

E33E3W OFFER

door EDITH PERGUSON BLACK.

Met 4 platen. Gebonden f 1.30.

Me oraüit en gevesten

door AMY LE FEUVRE.

Met 4 platen. Gebonden f 1.30.

Ds BoÉer van ten StrariTBOji

Naar het Zweedsch door MADSEN.

Met 2 platen. Gebonden f 1.30.

Stertel* dan iie Liefiie

Naar het Deensch door

LAURITZ PETERSEN.

In prachtband f 2.40.

Sn gsisds Leerschool of Oe ïooEieelspeeSster

door M. v. O. Met 2 platen. Geb. f 1.75.

üra Steile ontScoinesi

door W. A. VROEGOP. Geb. f 1.30. (Aangrijpende geschiedenis!)

ACHT FRAAIE BOEKWERKEN,

bevattende degelijke en zeer boeiende verhalen, alle in prachtband, als FEESTGESCHENK bijzonder geschikt.

In den Boekhandel verkrijgbaar of na toezending van postwissel bij de Uitgevers

La Rivière & Voorhoeve, Zwolle.

Verschenen in NEERBOSCH' BOEKHANDEL te Neerbosch:

De groote Lijdensweek.

(NAAR «ET ilOGCIDIHTSCH.)

Gedicht van F. i. P. MQUETTE,

Predikant te Rotterdam.

Muziek voor Zang, Orgel, Pian» of Gemengd Koor

DOOK

G. B. VAN KRIEKEN,

Organist te Rotterdam.

Prijs ƒ0.30, 50 ex. ƒ11.25, 100 ex. ƒ20.

Een uitnemend geschenk voor Belijdenis en Paschen is het zooeven verschenen derde groote boek voor den 17en jaargang der CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK

LEVENSBEELDEN VAN JEZUS CHRISTUS

aan de gemeente verklaard door ï. E. SGHRÖDER.

De prijs waarvoor dit werk afzonderlijk wordt verkocht is f 1.— ingenaaid, ƒ1.40 gebonden.

Alle leden ontvingen krachtens hun lidmaatschap een ex. van dit boek, benevens een ex. van het derde groene boekje voor den 17en jaargang

ARMEN WEELDE, door jam veltman.

Reeds eerder hebben de leden in dezen jaargang ontvangen het prachtwerk van Dr. J. E. CALLENBACH, Sïeerland's onafhankelijkheid hersteld, De Zeemansvrouw door W. SCHIPPERS, Pier en Pierki en De Familie Goeling

door JAN VELTMAN en den Eben-Haëzerkalender voor 1914.

In dezen jaargang zullen nog verschijnen DE VLAAMSCHE STOELENMATTER door JAN VELTMAN, NAAR DE HEIDE TERUG door D. SPECKMANN, 3 Groene boekjes van JAN VELTMAN en indien daarmede de 100 vel, waarop de leden recht hebben, niet bereikt is, nog een boek.

Abonnementsprijs slechts vijf gulden per jaargang.

Wie zich thans abonneert ontvangt de reeds verschenen deelen omgaand en de andere bij verschijning.

De catalogus, vermeldende alle voorwaarden, is in eiken soliden boekhandel verkrijgbaar en wordt op aanvrage gratis toegezonden door

FB QMLLEKBAGH^ Uitgever? Nïjjkerk,

Neerbosch. — Snelpersdruk der Weesinrichtieg.