is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1915, no 2301, 03-02-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' spegel- en vensterglas. - tuindersglas

£- » MUmoaon. f »5r- *5- C.,curr„r,BdB priJZB„. r- r- M. .e.e "„7

waarop eene ziekte volgde, waarvan zij zeer langzaam herstelde. Dikwijls sprak zij nog over het ruischende water in de diepte ëri over net licht aat tot ha^ afl*wam; en on lateren leeftijd heeft zij deze geschiedenis aan hare kinderen verteld als een teeken van goddelijke barmhartigheid; ook de-generaal-Superintendent hoorde het haar reeds als kind op haar schoot vertellen, en maakte er zelf dikwijls melding van, o. a. eens op hartroerende wijze bij de verklaring van den J30 psalm: „Uit de diepte roep ik tot U!"

Kerknieuws.

Ifed. Herv. Kork.

^ Behoepen te: Winkel, (toez.) J. C. Cars te Steenbergen. — Krimpen a/cl Lek, P. Kruvs te Gouderat. — Amsterdam, A. B. te Winkel te Arnhem. — St-Oedenrode, Th. A. Eekman, cand. te Oosterbeek. — Markelo, (toez.) A. H. Edelkoort, cand. te Utrecht. — Hoogeveen, F. Kyftenbeek te Leerdam. — Ameide en Tienhoven, F. Kyftenbeek te Leerdam. — Bleskensgraaf, J. W. Woelderink te Mijdrecht. — Kamperland, C. Koenekoop te Nieuwerbrug. — Molkwerum, (toez.) J. J. Woldendorp, cand. te Groningen.

Aangenomen naar: Kolderveen en Dingsterveen, W. A. B. ten Kate, cand t6 Botterdam.

— Boxum en Blessum, J. L. Faber te Zutphen.

— Bennekom, J. M. Ph. Schippers te Ede. Bedankt voor: Oosterland, J. W. Poort, te

Den Helder. — Zuilichen en Nieuwaal, N.'C. Bakker te Kesteren. — Giessen-Oudkerk, J. Kavesloot te Heukelum. |

Liefdegaven.

voos db weezen.

Giften.

In hartelijken dank ontvangen:

Amersfoort, door K. T. f 5 van N. N.

Baalte, J. B. 1 0.275.— Dinxperlo, ds. K. f 42.11 gecollecteerd in do Kerk op Kerstmis en f7.86 gecollecteerd bij de kinderen der Zondagsschool. 1 — Opperdoes, mej. A P. f0.40. — Velp, ds. ! IJ. D. M. M. f 1.50 Contrib. als. lid der Vereniging. — Koudekerke (Zeel.), mej. M. K.

f 1-50 voor 't laten lezen van „Het Oosten." -

Oudewater, N. N. f 10 een dankoffer. — Salida (Calif.), mr. J. S. f 1.05. —, Sheldon (Jowa), I mr. G. K. f 7.55. — Velp, mej. C4E. 1 5, jaarl. bijdrage uit de bus der Zondagschool. —• Breda, door ds. F. J. J. L. f 1.50 van .mevr. wed. v. E. — Amsterdam, door W. f2 van dames L. &

S. voor 't laten lezen van «Het Oosten."

Bath, .7. B. f 1.50 voor 't medelezen van „Het Oosten. ' en f 1 uit het huisbusje. — Nijmegen K N. f6.50; C. v. d. S. Kz. f30.; fa. L.°w! V. f 10. — Arnhem, N. N. f 1 voor 't laten lezen van „Het Oosten."

gagaF"- Advertentie-orders voor „HET OOSTEN" gelieve men steeds te adrcsseeren aan Neerbosch' Boekhandel te Neerbosch. 9

Om in 't eerst verschijnend nummer te worden opgenomen, moeten de adverten- F ties des Maandags in ons bezit zijn.

Advertentiën.

I Heden overleed in den ouderdom van ruim 90 jaren, zeer onverwacht, onze geliefde Vader, Behuwd- en Grootvader, de heer

jve- h. tromp, li

Wedn. van S. DE BOER,

Oud-Burgemeester van Wijmbritseradeel.

Leeuioarden,

T. VAN DER WAL—Tkomp.

Gr. Gr. VAN DER WAL.

_ Sneek,

H. M. TROMP.

b. tromp—van der Veen. en Kleinkinderen.

k Leeuwarden, 29 Januari 1915.

Weesinrichting te Neerbosch.

WORDT GEVRAAGD voor een afdeeling Isto en 2<io jaars werkjongens, een

MEDE-ARBEIDER,

Ned. Herv. (lidmaat), gezond en sterk, die

iust en tact heeft in het opvoedingswerk u

den Heer te dienen. Aanvangssalaris f 200 I

met kost, vrije kamer enz. 1

Brieven met opgaven van leeftijd, beroep I

en waar informatiën te verkrijgen zijn, in I

te zenden vóór 10 Februari bij I lü

Ds. J. SCHRIJVER, Directeur, j mp

;Ü HET BESTUUR van de

: „Christelijke loraaatóool",

S kweekschool op den Klokkenberg te Nijmen gen, ma?kt bekend, dat in het laatst (ter maand Maart

§

e een vergelijkend examen

P zal worden gehouden ter vervulling van vier

> plaatsen als kosteloos kweekeling, en ver. zoekt ouders of voogden, die hunne zoons

of hunne pupillen, welke tusschen 1 April 1900 en 1 April 1902 zijn geboren, daar- aan wenschen te doen deelnemen, hiervan vóór 1° Maart e.k. door franco brieven, met 3 overlegging der vier stukken, vermeld in 3 art. 12 der „Voorwaarden ter opneming 3 van Kweekelingen", kennis te geven aan den ■ heer P. Oosteklee, Directeur der „Christe-

> lijke Normaalschool", bij wien ook de voor; noemde „Voorwaarden" te verkrijgen zijn.

Namens het Bestuur: Dr. P. SMIT. Nijmegen, 18 Januari 1915.

Met 1° Mei of half Maart wordt te

Ubbergen hri Nijmegen GEVRAAGD

eene bekwame Keukenmeid

en een Tweede-SVleid

van de P. G. Stille dienst. Personeel: keukenmeid, tweede-meid en huisknecht.

Brieven onder lett. L. aan NEERBOSCH' BOEKHANDEL, Neerbosch.

ER WORDT PLAATSING GEZOCHT voor direct, voor

een net Meisje,

oud 19 jaar, als Dienstbode in een Chr. gezin.

Adres: Kinderhuis, Nieuw-Amsterdam

{Drenthe).

WMtSMWi— mammamtam—■aa—bhiwime—BMnwffiapro. lf* iip T7nrTTrrT^g^ |

Flema Uled. Joh. Bups & In.,

Conflseurs-Cnismiers, Nijmegen,

BEVEELT ZICH BELEEFD AAM.

-=U

Vruchtensappen, Limonadesiropen, Bessenwijn, Frambozenwijn, ieiwijn, Jams van Ml & 1001.

Prijscouranten, ook voor wcdcrvcrkoopers, op aanvrage.

Wed. O. ROK & ZCQH, J

Hofleveranciers ALFEN a/d R5JK. V£

te

*m

Neerbosch' Boekhandel, Neerboscl). I J. ~~~ I Gr

W Verschenen: I

DeilPiBitejui». j r*

Rijk Geïllustreerd Maandschrift 1

onder Hoofdredactie van 8 ƒ |

Ds. J. SCHRIJVER. S.

33ste Jaargang. N". I. —

Prijs per jaargang

van 12 Nos. ƒ3.—. Tz.

IMÉf

jj hm W* mto Mli w dtw ^ m ih j

Telefoon 2358. Telegram-Adres: WALNUT.

OE BEUKELAER & DE JONQE's Houthandel R. 1-.

Nassauhaven W.Z., ROTTERDAM Feijenooril.

EIKENHOUT Slavonisch ■ Amerikaansch ■ Poolsch - Zuid Russische MAHONIEHOUT Cuba ■ Honduras ■ Lagos.

cati 1nm°JJf™£LUJ.,^.merikaansch- " POPULIER Amerikaansch. SATIJNNOTENHOUT en HAZELPINE. ■ MOULMEIN. - TEAKHOUT PITCHPINE of AMERIKAANSCH GREENENHOUT.

B Prima Natuurboter.

■e° Negen pond fr. p. post f 7,20.

m Aan bekende adressen ^ wordt op proef geleverd, te- Hellendoorn. A. BOOM.

1 ^HUISELUK GELUK

v

t jjlpBay

Cs. vai der SM Kzn.

voorheen:

„DE VEREENIGQE IJZERHANDEL". HERTOGSTRAAT,

hoek VAN BROECKHUIJSENSTRAAT. Int. Telefoon 160.

KT IJ" 3V5C 32! G 3ES 3XT.

Ijzerwaren. Ksuperwaren. Gereedschappen. HuishoudeEijke Artikelen. Enz. Enz.

Evangelisatie, Christelijke School en Christelijke Bewaarschool te Hoorn.

In hartelijken dank ontvangen in de maand Januari als antwoord op het Jaarverslaq.

van W. D. te B. f 0.50. — f. L. v. d. V. te A. f25. — L. B.teA. f2.50.— Mevr' B. te ü. f 5. — Dr. A. J. v. 't H. te O. f7.50. — Ds. W. Th. B. te W. fl. — G. H. de M. O. te A. f 10. — Ds. W. te N: fl. — Ds. S. te G. fl. _ Ds. K. J. te y. f3. — K. P. te O. fl. — Kerker, te O. f5. — J. O. te W. fl. — H. G. J. E. te B. f5. -— Kerker, te D. f5. — Graaf v. B. te 's G. f5. — Postm. Heemstede fl. — Ds. A. J. S. te De Kr. f2.12.

— J. de V. te I. fl. — Ds. L. O. te Y. f2.50. — Mej. J. K. te P. fl. — Mej. N. v. d. W. te ü. f3. — Ds. J. de B. te R. f3. — Ds. G. C. te O. f7.50. — Dr. J. W. v. L, te H. f5. — Ds. J. B.teA. fl. — Kerker, te W. f5. — M. de G.ie S. (Filadelfia) f9. — P. v.A.teA. f2.50.

— Ds. A. de V. te P. fl. — Mr. P. J. v. y. V. te A. f 10. — H. J. B. te T. fl. — F. K. te L. f2.50. —Door B.P. te Tz. f2.50. — Mevr. A. E. de J.—v. d. B. te U. f l. — Samos te B. f5. — Ds. E. S. te Tj. f3. — h. van y. te D. f2.50

— Ds. J. B. te E. f2.50. — Kerker, te N. f2.50. — G. v. d. B. te ? f2.50 — Dr. B. v. M. te A. fl. — Dr. R. te D. f5. — Ds. van A. te E. f7.50. — H. A. W. teZ. f 0.50. — Ds. J. P. v. L. te M. f5.

Met beleefde aanbeveling,

HENDRIK SIEUWERTS,

Penningmeester. Kleine Noord 7, Hoorn. ï

Frambozenwijn, ieiwijn, Jams

koopers, op aanvrage.

Firma J. FREDERIKS.

'• Slesperij en Verhuizingeir:

——«BBMBawBBaaw 'Tiwrw;

HANDEL IN ALLE SOORTEN VAN

BRANDSTOFFEN.

Billijke prijzen.

Waalkade «0. — Telefoon 202.

L. A. MOLL. m

INSTALLATIE-BUREAU VOOR

SIEMENS & HALSKE IR. p

NIJMEGEN. i||

ELECTRISCH LICHT —

en krachtinstallatiën. |p||f

WATERVERZORGING

voor buitenhuizen.

EXPLOSIE-RflOTOREN.

B —

CENTRALE VERWARMING. |||||

Plannen en begrootingen zonder verbinding kosteloos, glpr

' —F

P. J. VAN MELLE.

Christelijk Dagboekje

^ 1913. ^

Gebonden in heel linnen f 0.80.

Nu onze Scheurkalender bijna geheel is uitverkocht, wordt het hier bovengenoemd Dagboekje, de Scheurkalender in i boek-formaat, tijdelijk aangeboden tegen den verminderden prijs van 60 Cent, franco, per post.

NEERBOSCH' BOEKHANDEL,

NEEEBOSCH.

Verschenen in NEERBOSCH' BOEK- Hk HANDEL, Neerbosch :

RniKtor VDor 2ondaBsscliool injr S en Kinderherh voor jjjO. P

SWF" Prijs 3 Cents.

25 ex. f0.6C; 50 ex. f 1.10; 100 ex. f2.—. H

fflBT" B'i bestelling gelieve men wel op te HB geven of verlangd wordt in vellen (ge- HS perforeerd) of in boekformaat.

;^==^= Uitgaven van — ,

NEERB0SCH' BOEKHANDEL, Neerbosch:

BENJAMIN VALLOTTON,

De Familie Profit.

(Bekroond door de Académie Frangaise).

Vertaling van A. L. GERRITSEN.

Trijs ingenaaid f 1.90.

Prijs gebonden in half leder ƒ 2.50.

BENJAMIN VALLOTTON,

Huie werken volgen met hen.

(DE OOGST IS GROOT. III.)

Vertaling van J. G. STEENBEEK Jr.

Prijs ingen. ƒ1.50. Gebonden ƒ2.20.

Neorbosch. — Snelpersdruk der Weesinrichting.