is toegevoegd aan je favorieten.

Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te Neerbosch, 1916, no 2365, 26-04-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■■SSJfegS— # 5 SPKBEL- EN «BBTBKLAS. - TUINOERSBUIS.

Lm Brouwerstraat 9, S$!jm®g®n. IfJ Kst" W^3 Ooneurreeraida prijzen. I^r" Diracta levering.

<%. VAM ZAMTEN & ZOQIS, Zeist,

H|1 Hiltuirimier». DgfflBS- O HWeileSMteFS, Ttlilian 4.

1HP00 Dagelijks te ontbieden. —

WT EEH SOLIEDE GELDBELEGGING

is in deze dure tijden van veel belang. Al wat speculatief is moet worden geweerd. Voor vele burgers was dan ook de nieuwe 5 °/0 Staatsleening een ware uitkomst. Ik wensch den lezers vele van zulke stukken toe, doch vestig tevens de aandacht op een stuk dat een rente geeft

wan Zes en Twintig procent era meer. ~V8

Reken zelf maar uit: twee kwartjes in de week zijn al gauw aan ontspanning besteed door menschen die hun genot buitenshuis moeten zoeken, terwijl men door een Orgel van ƒ 100.— (ook duurder en goedkooper) bij JOH. DE HEER te koopen, behalve die ƒ26.— 'sjaars nog een kapitaal aan huiselijkheid en genot bespaart; zoodat een levensbehoefte voor eik gezin

is en blijft een ORGEL aan JOH. BE HEER.

Kunt • ge niet spelen ? Ik zal zorgen dat ge zonder muziekkennis binnen enkele dagen zóó kunt spelen dat men er fatsoenlijk bij zingen kan. Kunt of wilt ge het niet ineens contant betalen? ook dat is geen bezwaar. Vraag maar eens catalogus en conditiën; het verbindt U tot niets.

Joh. DE HEER, Rotterdam, Qostzeedifk 328.

Amsterdam, Korte Nieuwendijk 8. — Den Haag-, Paul Krugerlaan 2—8. — Utrecht, Oude Gracht 96. — Arnhem, Steenstraat 64. — Leeuwarden, Nieuwe Stad 74.

Prima Natuurboter.

flegen pond fr. p. post f 7S65.

Aan bekende adressen wordt op proef geleverd.

Hellendoorn. A. BOOM. ~^

firma lei. Joh, Rups&Zn.,

Confiseurs-Cuisiniers, Nijmegen,

BEVEELT ZSGH BELEEFD AAN.

-J

Firma W.B.6ÜNTHER.

Nijmegen. — Burchtstraat 30.

BRILLEN en PINCE-NEZ. STAALWAREN

en Geneeskundig Instrumentmaker.

Cs. van der Stad Kzn.

VOORHEEN:

„DE VEREENIGDE IJZERHANDEL". HERTOGSTRAAT,

hoek VAN BROECKHUIJSENSTRAAT.

Int. Telefoon 160. ]NTIJM3n&£!]\r.

Ijzerwaren. Koperwaren. Gereedschappen. Huishoudelijke Artikelen. Enz. Enz.

IgfigP Vraagt:

Vruchtensappen, Limonadesiropen, Bessenwijn, Frambozenwijn, Meiwijn, Jams van BOK & IÜÖÜ

Prijscouranten, ook voor wcdcrverkoopers, op aanvrage.

Wed. 0. HOK & Z0Oi,

Hiflaveranciars ALFEN a/d RUN.

Vraagt

Borstelwerk^

t DRIESSEN. li!

Lange Hezelstraat 54. — Tel. Int. 737.

SHH —

Gebr. DANIELS,

Leder ^ Schoenfournituren, Gereedschappen.

Magazijn: Stikke Hezelstr. 40.

BB-

L. A. MQLL, B|

INSTALLATIE-BUREAU VOOR HS

SIEMENS & HALSKE A.G. H

NIJMEGEN. H

ELECTRISCH LICHT - ^gl

en krachtinstallatiën. ||yj|||

WATERVERZORG ING

voor buitenhuizen.

EXPLOSIE-MOTOREN.

CENTRALE VERWARMING.

Plannen en begrootingen zonder verbinding kostelocs. Iflr

Firma J. FREDERiKS.

Slseperij en Verhuizingen.

HANDEL IN ALLE SOORTEN VAN

BRANDSTOFFEN.

Billijke prijzen.

Waalkade 70. — Telefoon 202. M i]megen.

— — de merken: GRUNO, FRUTO, =

mmt H.B.B.'s Tafelmargarine MENTOR,

PREMIE en de fijne Melanges

van de Margarinefabriek „kroningen",

voorheen HENDRIKS, BRONGERS & BOS te Groningen.

= Buitengewone Orgelopruiming. —

A stuks notenhouten, goed afgewerkte, klankrijke Studie-orgels, /| | 1 4 octaaf, 3 registers en één kniezwei, worden door mij,"zoolang de voorraad strekt, opgeruimd voor

WT Vijf en Zestig CSrUlden.

5 jaren garantie. — Desgewenscht gemakkelijke betalingsconditiën. Vrije bezichtiging.

Joh. DE HEER, Rotterdam, SoorTSenS 71.

FILIALEN te Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem.

Telefoon 2358. Telegram-Adres 1 WALNUT.

OE BEUKELAER & DE JORGE's Houthandel ■. V.

Nassauhaven W.Z., ROTTERDAM Feijenoord.

— „Eiken en ander Eijnwerkliout" en „Triplex". —

Belijdenis-Geschenken.

H. Besson, In het laatst der dagfin. Proeve eener populaire uiteenzetting van de leer der laatste dingen. Prijs ƒ0.80.

John Bunyan, ües Pelgrims Reize. Vertaald door J. L. Pierson. Een flink geïllustreerd boekdeel van 316 bladzijden. 4° druk. Prijs ƒ1.—, geb. ƒ1.30.

A. v. d. Flier, Angelus Merula. Pastoor van Heenvliet. Prijs ƒ 2.50, geb. ƒ 2 £ 0.

A. L. Gerritsen, Verleden en Heden. Grepen uit Historie, Legende en Volkskunde, met betrekking tot Christelijke Feest- en Vierdagen. Prijs ƒ1.90; geb. ƒ2.25.

Ragnvald Gjerlöw, Kom en Zie. Bijbelsche schetsen. Met een inleiding van Dr. J. R. Callenbach. Prijs ƒ1.30, geb. ƒ1.60.

Josefh Hocking, Een kroon verloren. Uit het Engelsch, door A. L. Gerritsen. Rijk geïllustreerd. Prijs ƒ2.40, geb. f 2.90.

C. van Koetsveld CEzn., Voor oog en hart. Een fraai geïllustr. dichtbundel ƒ1.50.

D. L. Moody, De Bijbel in da Praktijk. ƒ0.90, geb. ƒ1.20.

D. L. Moody, Bijbelsche karakters. Prijs ƒ 0.75, geb. ƒ 1.—.

IJ. D. Muller Massis, Gedichten. Een bundel oorspronkelijke poëzie. Prijs geb. ƒ1.

Ds. Andrew Murray, Ds Jubelbazuin! De zalige vrijheid van den waren Christen. In een net bandje. Prijs ƒ 0 60.

Ds. Andrew Murray, Voor God werken. Prijs ƒ 0.25.

A. T. Pierson, Vele gewisse kenteekenen. De getuigenissen voor het Christendom of Het geschreven en levende Woord van God. 3e dr. Prijs ƒ125, geb. ƒ1.60.

Ds. J. W. A. Notten, De Ernst des Levens.

Thomas Brooks vrij gevolgd. Prijs ƒ 0.60.

Ds. A. Pijnacker Hordijk, Sursum Corda. Een bundeltje oorspronkelijke en vertaalde gedichten. Prijs geb. ƒ0.60.

A. Schaab , Mislukt werk? (Uit het leven van een Dominee). Uit 't Duitsch door Jona. Een zeer pakkend boek, groot 308 bladz, Prijs ƒ1.30; geb. ƒ1.60.

Ludwig Schneller, Kent gij Hem? Een levensbeeld van den Heiland, aan de hand der Evangeliën en in het licht van het Beloofde Land. 3e druk. Prijs ƒ1.90, geb'. ƒ 2.50.

Ludwig Schneller, Reisindrukken uit Palestina. Naar het Hoogd. door A. van Os. Prijs ƒ 1.25; geb. ƒ 1.60.

Charles M. Sheldon, In Zijne voetstappen of Wat zou Jezus doen? Volksuitgaaf. — Prijs ƒ0.60, geb. ƒ0.90.

C. H. Spurgeon, Laat uw licht schijnen! of: Sermoenen in kaarsen. Naar het Engelsch door C. S. Adama v. Scheltema. 3e druk. Trijs ƒ1.—, geb. ƒ1.30.

Benjamin Vallotton, Hunne werken volgen met hen. (De oogst is groot. III). Vertaling van J. G. Steenbeek Jr. Prijs ingen. ƒ1.50; geb. ƒ 2.20.

Benjamin Vallotton, De Familie Profit. (Bekroond door de Academie Fran^aise). Vertaling van A. L. Gerritsen. Prijs icgen. ƒ1.90; geb. in half leder ƒ 2.50.

J. H. Wiersua, Stemmen van één klank. ƒ1.-, geb. ƒ1.30.

J. H Wiersma, Voor de familietafel. 2de druk. Gebonden ƒ!.—.

Uitgaven NEERBOSCH' BOEKHANDEL, Neerbosch.

|C. BREET Azn. f | Zooeven gereed gekomen :

Het zeer boeiend Gedenkschrift,

■Jong van hart

door dezen nu ontslapen Evangelist uitge- ^ jO 111 Vrlfl 71 ft

geven bij gelegenheid van zijn 25-jarigen ei1 &111»

Evangelie-arbeid, en getiteld: door

n U J J y LUCY DE ROBERT.

y® nund u6S lf68rGn? oh het fransch

, , , door

„... ^ het leven en een j g steènbeek Jr. Vijf-en-Twintig-jarigen Evangeliearbeid.

Met vele illustraties naar

Met Portret. g. delpuech.

Oorspr. prijs/0.60, geb. ƒ0.90, Prijs ƒ 0.75 ingenaaid.

wordt nu tijdelijk door ons aangeboden voor „ „ 1.— gebonden.

25 Cents ingenaaid. ? uitgave van

... ? , NEERBOSCH' BOEKHANDEL, Neerbosch.

40 „ gebonden.

NEERBOSCH' BOEKHANDEL,

neerbosch, Neerbosch. — Snelpersdruk der Weesinrichting.