Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als voorloopig archief te bewaren, tot de bewuste dissertatie gereed is; in de hoop dat Groningen dan wellicht hetzelfde zal doen, en dat ook van andere zijde nog gegevens zullen toevloeien. De heer Kouwer vreest, dat dit voorloopig archief veel kans heeft de doofpot te worden van het begonnen werk, en zou dus liever zien, dat er alvast iets gedaan werd met de 12 antwoorden die ingekomen zijn. De Secretaresse is de eenige, die de antwoorden gelezen heeft en er een overzicht van kan hebben; acht zij dit mogelijk? De Secretaresse zegt, dat er met het materiaal zeker wat te doen is, wanneer men enkele sprekende gevallen wil publiceeren, doch niet wanneer men vasthoudt aan het plan van een statistischen grondslag. De heer Str a t z zou dan willen voorstellen om voorloopig een noodkreet te publiceeren, die de noodzakelijkheid der vroege diagnose van carcinoom door het land doet klinken. De statistische grondslag kan dan tot later worden bewaard. Een voorstel van den Voorzitter, om den heer Stratz en de Secretaresse uit te noodigen dit plan te overwegen, en in een volgende vergadering het resultaat hunner overwegingen mede te deelen, wordt bij acclamatie aangenomen. Hierop wordt de discussie geopend over het geval van pubiotomie, door Dr. van de Velde in de vorige vergadering medegedeeld. De heer Treub wil over dit geval geen eigenlijke discussie openen. Hij wil alleen den heer van de Velde geluk wenscheu met zijn initiatief en verklaren, dat zijns inziens de pubiotomie inderdaad groote voordeelen heeft boven de symphyseotomie. De gewichtigste bezwaren tegen laatstgenoemde operatie, de kans op ernstige bloeding en het gevaar voor communicatie van de geboortewegen met de wond, worden hier blijkbaar vermeden. Spreker is onlangs nog in de stuitende noodzakelijkheid geweest een levend kind te moeten perforeeren. Hij zou in dat geval zeker de pubiotomie hebben verkozen, als hij de Italiaansohe literatuur zoo goed had gevolgd als Dr. van de Velde gedaan heeft, eu een geschikt instrumentarium tot zijn beschikking had gehad. Dr. Mendes de Leon vraagt, hoe Dr. van de Velde, wat den graad van bekkenvernauwing betreft, de indicatie der pubiotomie wil begrenzen tegenover de indicatie der andere obstetrische operaties; speciaal van de versie en de S. C. De heer van de Velde herinnert, dat er nog slechts 3 pubiotomieën zjjn verricht; de vraag van den vorigen spreker kan dus alleen in algeraeene trekken worden beantwoord. Wat de ondergrens der pubiotomie betreft, zou hij niet gaarne beneden 7 cM. gaan; sterkere bekkenvernauwingeu indiceereu de S.C.

341

Sluiten