Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat voor een jongen practicant bloedingen post partum een waar schrikbeeld zijn. Het is vóórgekomen, dat iemand na een dozijn partus verzocht van zijn functie ontheven te worden, daar hij na ettelijke nabloedingen doorleefd te hebben niet meer bij eene bevalling dorst assisteeren. En toch laat nooit de keuze van de te volgen therapie minder twijfel over en nergens is deze doeltreffender en gemakkelijker toe te passen dan juist bij nabloedingen. Aan de practicanten wordt nadrukkelijk geleerd na de geboorte van het kind den uterus te bewaken; men moet zich dus voortdurend overtuigen dat de kraamvrouw niet bloedt en dat de uterus niet stijgt, dat er dus ook geen inwendige bloeding bestaat. Verloopt alles zonder stoornis, dan wordt na minstens drie kwartier doordruk met de ulnairzijde van de hand boven de symphysis nagegaan of de placenta het corpus uteri heeft verlaten. Is dit zoo, dan ziet men zooals bekend de navelstreng verder naar buiten gaan en kan men de placenta uitstrijken of door lichten druk verwijderen. Men dient zich vóór deze manipulaties te overtuigen, dat de navelstreng niet voor een deel opgerold inde vagina lio-t, zoodat men niet uit het naar buiten treden hiervan verkeer- O 7 delijk besluit dat do placenta los is. Blijft de navelstreng op haar plaats liggen of gaat zij naar binnen bij druk boven de symphysis, dan zit de nageboorte nog in het corpus uteri en moet men na eenigen tijd, bijv. een kwartier dezelfde manoeuvre nog eens herhalen, na zoo noodig de blaas te hebben geledigd. Ziet men in het nageboorte-tijdperk een lichte bloeding, dan is dit inden regel een bewijs, dat de uterus zich op dat oogenblik contraheert en het bloed, dat zich tijdens de weeëupauze ophoopte, naar buiten drijft. Deze toestand vereischt dus geenerlei therapie. Soms ziet en voelt men, dat de uterus zich telkens en telkens contraheert en de fundus stijgt; de patiënte klaagt over pijn; bloeding naar buiten bestaat echter niet. Lichte expressie is hier voldoende om een aantal coagula te zien verschjjnen, met of zonder placenta. Er hoopte zich bloed iu den uterus op, dat om de een of andere reden bijv. omdat placenta, vliezen of stolsels het ostium verstopten niet naar buiten kon komen. Bestaat er een ernstige bloeding, dan zal meestal de uterus geheel slap zijn en is massage noodig en dikwijls voldoende de bloeding tot stilstand te brengen. Gebeurt dit niet en wordt de bloeding onrustbarend, dan moet men na door krachtige massage een contractie te hebben opgewekt en na den uterus inde mediaanlijn te hebben gebracht, de placenta door Credé’s handgreep verwijderen. Laat deze inden steek en blijft de patiënte te veel bloed verliezen, dan moet men de placenta met de hand losmaken en

68

Sluiten