Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergadering van Zondag 16 November 190 2. Voorzitter: Prof. Treub. Secretaresse: Dr. Catharine van Tussenbroek. Na ’t openen der Vergadering brengt de nieuwe Voorzitter een woord van hulde aan den aftredenden Voorzitter prof. Kouwer, die twee jaren lang met beleid de teugels van ’t bewind heeft gevoerd. Tevens zegt hij de carcinoom-commissie dank voor den door haar volbrachten arbeid. De rekening en verantwoording van den Penningmeester wordt daarna, onder dankzegging voor diens ijverige bemoeiingen, goedgekeurd. Vervolgens wordt Dr. C. M. Hartog te den Haag, als lid der Ned. Gyn, Vereeniging aangenomen. Dr. de Josselin de Jong verkrijgt nu het woord voor eenige algemeene opmerkingen naar aanleiding van de gevallen van sarcoma uteri, inde Mei-vergadering medegedeeld. Spreker betreurt het groote tijdsverloop tusschen deze mededeeling en de epikrise, die hij heden wenscht te geven. Om aan liet geheugen zijner hoorders tegemoet te komen, heeft hij zijne mikroskopische praeparaten en teekeningen nogmaals medegebracht. Spreker wenscht inde eerste plaats de aandacht te vestigen op de differentieel-diagnose tusschen carcinoom en sarcoom. Beide zijn maligne nieuwvormingen opgebouwd uit parenchym en stroma; doch terwijl deze beide tumor-bestanddeelen bij het carcinoom streng gescheiden zijn, bestaat tusschen beide een innig verband bij het sarcoom. In het parenchym van het carcinoom vindt men geen vaten; bij het sarcoom is dit wèl het geyal. Het carcinoom is regelmatig vergezeld van ontsteking; bij het sarcoom vindt men deze alleen aan de grens van de nieuwvorming, wanneer daarop prikkelende invloeden hebben ingewerkt. Het sarcoma uteri moet onderscheiden worden in a. sarcoom van het slijmvlies; b. sarcoom van den uteruswand. Het sarcoom van het slijmvlies is gekarakteriseerd door polymorphie van cellen en kernen, wat licht aanleiding geeft tot verwarring met carcinoom. Het sarcoom van den uterus-wand daarentegen kenmerkt zich door isomorphie van de cellen. Bij het slijmvliessarooora heeft men te onderscheiden: a. het sarcoom met groote cellen , verschillend in vorm en grootte;

312

Sluiten