Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De uterus werd onder de placenta omsnoerd en geamputeerd, en de buik gesloten. Een half uur later suecombeerde de patiënte. Spreker heeft overwogen in hoeverre de portio-amputatie oorzaak van de ruptuur kan zijn geweest. Hij heeft daarvan niet de overtuiging kunnen krijgen. Het is zeker dat deze uterus minderwaardig was; dit blijkt uit de buiten de graviditeit bestaande vergrooting en pijnlijkheid. Spreker is op het oogenblik met het mikroskopisch onderzoek van dezen uterus bezig. Dr. Mendes de Leon spreekt het vermoeden uit, dat de voorafgegane portio-amputatie toch wel degelijk een aetiologisch moment kan geweest zijn voor de ruptuur. Pin ar d heeft een drietal dergelijke gevallen inde Société d’Obstétrique, de Grynécologie et de Paediatrie medegedeeld, en inde daaropvolgende discussie bleek, dat ook anderen soortgelijke gevallen hadden waargenomen. Dr. Oidtman had dezelfde opmerking willen maken; tevens wilde hij iets zeggen over de door Dr. van de Velde gevolgde therapie bij de bloeding. Het komt hem irrationeel voor, te beginnen met het onderhuidsch inspuiten eener physiologiscbe zoutsolutie, op het oogenblik dat men de bloeding nog niet beheerschen kan. Men heeft kans de bloeding te verergeren door ’t verbeteren van de hartswerking. Prof. Treub meent, dat wij trachten moeten uit de gevallen van uterus-ruptuur die ons onder de oogen komen, twee vragen te beantwoorden; inde eerste plaats of deze gevallen iets kunnen bijdragen tot opheldering van de aetiologie, en inde tweede plaats wat wij er uit kunnén leeren met betrekking tot de therapie. Wat de eerste vraag betreft, heeft hij in zijn eigen materiaal niet veel gevonden. De gevallen uit de stad komen meestal met duistere anamnese. In het eenige geval dat hier ab initio gezien en door Dr. Lingbeek bier medegedeeld ts, bestond er waarschijnlijk groote broosheid van den uteruswand. Dat lues beteekenis kan hebben voor de ruptuur, zooals Dr. van de Velde voor zijn geval aanduidde, acht spreker niet waarschijnlijk. De histologische veranderingen , die wij van lues kennen, zijn kleincellige infiltraten om de vaten met secundaire bindweefselwoekering, en deze kan moeilijk oorzaak zijn van ruptuur. De meest voorkomende oorzaak is bekkenvernauwing met schouderligging of met boog staand hoofd. Een eigenaardig licht op de aetiologie van de eolpaporrhexis geeft een geval, dat spreker een paar jaar geleden in N.-Holland waarnam. De patiënt had een ontzettenden hangbuik In ’t verloop van de haring trad uterus-ruptuur op. Het kind werd forcipaal geëxtraheerd. Later werd een litteeken gevonden in ’t achterste laquear.

58

Sluiten