Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over do behandeling dezer gevallen en de mogelijkheid om het aantal gevallen van koorts minder te doen worden. Bovenstaande mededeeling had dus ten doel op de aetiologie der gevallen van febris inde kweekschool voorgekomen nader in te gaan, en na te gaan in hoeverre wijde schuldigen waren; niet om in vergelijking met andere statistieken te treden, hetgeen trouwens ónmogelijk is, zoolang men het niet eens is omtrent de wijze van temperatuur opnemen, aangaande de grens, waar de febris aanvangt, en zoolang de duur der verpleging post partum niet gelijk is. Bovenstaande mededeeling verschijnt elders in extenso. Daar de tijd verstreken is, wordt de discussie over deze voordracht uitgesteld, en de vergadering gesloten. Vergadering van Zondag 15 Februari 190 3. Voorzitter: Prof. Hector Treur. Secretaresse: Dr. Catharine van Tussenbroek. De Voorzitter opent de Vergadering. De Secretaresse deelt, bij afwezigheid van den Penningmeester, mede, dat door Dr. Stratz is overgemaakt aan de Gyn. Vereeniging de somma van f 13,37, zijnde het honorarium voor het in het Centralblatt geleverde verslag onzer Vergaderingen. Den heer Stratz wordt hiervoor de dank der Vereeniging gebracht. Voorts bericht de Secretaresse dat tot dusverre ontvangen is aan bijdragen voor de carcinoom-enquête de somma van f 238, zoodat nu ruim de helft van de geraamde onkosten is gedekt. De discussie wordt nu geopend over temperatuursverhooging in puerperio, naar aanleiding van de voordracht, inde Januari-vergadering door Dr. Meur er gehouden. De heer Kouwer heeft deze voordracht tot zijn spijt niet kunnen bijwonen; hij heeft echter het verslag gelezen met genoegen, maar toch ook met eenige teleurstelling. Het is hem nl. tegengevallen, dat ineen naar alle eischen des tijds gebouwde inrichting het morbiditeitscijfer nog zoo groot is. Achter de groote groep D (43 gevallen), door Dr. Meur er aan ooprostase toegeschreven, zou spreker een vraagteeken willen zetten. Hij heeft zich dikwijls afgevraagd , waarom ooprostase bij puerperae koorts zou geven, terwijl zij djt bij andere, bijv. bij gynaecologische patiënten, niet doet ? Hem wil het voorkomen, dat de aan ooprostase toegeschreven temperatuursverhooging der puerperae wel degelijk op infectie berust. Hij loochent daarom het gunstig effect van laxantia niet, maar hij stelt zich de zaak zoo voor, dat door den faecaalkolom de weg voor

67

Sluiten