Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ceniging nog eens krachtig wordt gewaarschuwd tegen eene niet geindiceerde behandeling van de meestal doodonschuldige retroflexie hij jonge meisjes. Dr. Oidtraan heeft, wat de operatieve behandeling der retroflexie betreft een blanco register. Maar hij zou toch een principieele bedenking in ’t midden willen brengen tegen het standpunt van prof. Kouwet. De retroflexie-operatie kan met de breukoperatie worden vergeleken. Yroeger opereerde men alléén beklemde breuken. Toen Lucas Ch arn pi o nni èr ede operatie van de vrije breuk aanbeval, kwam daartegen een groote oppositie. Tegenwoordig huldigt men geheel andere opvattingen, zoodat de wensch van den patiënt om van het dragen van den breukband verlost te worden, voor vele chirurgen nu een indicatie geworden is tot opereeren. Met de retroflexie zal het, naar spreker’s overtuiging, denzelfden weg op gaan. Het dragen vaneen orthopaedischen steun, breukband of pessarium, is nu eenmaal een groote last. En de Alexanderoperatie is zoo eenvoudig en ongevaarlijk, dat spreker zich eigenlijk de oppositie daartegen niet goed verklaren kan. Dr. van der Hoeven kan dadelijk aan het verlangen van prof. Kouwer voldoen, om de resultaten van de retroflexie-behandeling inde Amsterdamsche vrouwenkliniek mede te deelen. Het materiaal van de Amsterdamsche polikliniek leverde op 410 gevallen van retroflexie, waarvan 74 inde kliniek opgenomeu zijn. Het aantal klinische patiënten bedroeg 209. Het totaal-cijfer is dus 410—74 + 209 = 545. Alle complicaties zijn daarbij buitengesloten, ook die met prolaps. Het trof spreker, dat de klachten bij retroflexie zoo weinig typisch zijn. De poliklinische gevallen hierop naziende, vond hij Pijn (inden buik, aan het perineum, bij den coïtus) 195 Vloeien, neiging tot abortus 83 Vermoeden op zwangerschap 11 Verschillende Machten 103 Fluor albus 7 Yan de laatste 3 jaren (249) waren nulliparae 31; hiervan later gravida . . . 2=l :15 gravida geweest 218; hiervan later gravida. 17 = 1 : 13 Het succes wat het optreden van zwangerschap betreft, was dus bij nulli- en multiparae ongeveer gelijk, en kleiner dan men verwachten zou. Yan alle 410 zijn later gravida geworden 40, d.i. lop 10, en wel: na 1 maand 7 na 2 maanden 2 na 3 „ 9

195

Sluiten