Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag hebben. Dat ze in werkelijkheid een mortaliteit ') aanwijst van ± 9°/0 moet geweten worden aan het feit, dat niet zelden S. C. verricht moet worden onder slechte condities, wellicht bij een geïnfecteerde patiënte, door ongeoefende handen enz. Plaatsen wede punten van verschil naast elkaar;

Een nauwkeurige indicatie te stellen tot p.a. pr. is dikwijls zeer moeilijk; de keuze van het juiste tijdstip soms geheel ónmogelijk; de methoden om de geboorte op te wekken vaak onzeker. Dit alles sluit gevaren in voor moeder en kind. Dc p.a. pr. wordt inde eerste plaats verricht in ’t belang der moeder; heeft echter 1 °/0 mortaliteit voor de moeder (Beyerman). Het kind heeft 15 a 30 °/o kans om dood ter wereld te komen; minstens 30 °/0 kans om in het le levensjaar te bezwijken. Het is de vraag (door een statistisch onderzoek uitte maken) of het praemature kind lichamelijk en geestelijk niet minderwaardig blijft.

De indicatie tot S. C. is zelden twijfelachtig; de keuze van het tijdstip, waarop men de operatie verrichten zal, n.l. in ’t begin of' inden loop der haring, is nooit moeilijk. De keizersnede wordt inde eerste plaats verricht in het belang van het kind; het kind heeft de gewone sterftekans van alle a terme geboren kinderen. Onder gunstige omstandigheden, dooreen operateur bedreven in buik-chirurgie uitgevoerd , behoeft de S. C. voor de moeder geen grootere sterftekans te geven , dan de onvermijdbare mortaliteit aan elke operatie en aan eiken partus als zoodanig verbonden. De genezing duurt slechts eens zoo lang dan na een gewoon kraambed. Een gering bezwaar is echter de mogelijkheid van het ontstaan eener hernia in het buik-litteeken.

Alles goed overwogen en vooral den nadruk leggend op de geringe levenskansen van het praemature kind aan den eenen kant en de geringe gevaren der keizersnede aan den anderen kant schijnt het mij toe, dat S. C. tegenwoordig de voorkeur verdient boven p.a. pr. en de indicatie der keizersnede derhalve dient te worden uitgebreid ten koste van de kunstmatige vroeggeboorte. >) Beyerman berekende uit 407 gevallen van keizersnede uit de jaren 1894—98 een mortaliteit voor de moeder van 9.8°/0, een cijfer dat overeenkomt met dat van andere auteurs.

272

Sluiten