Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dist. Sp. 11. 29. Conjugata externa 17. Dist. Cr. 11. 28.5 Conj. diag. (afstand Dist. Troch. 31. valsch promontorium tot onderrand symphysis) = 73/ Nader blijkt dat de vrouw rachitis heeft gehad, waardoor ze eerst op 4 jarigen leeftijd leerde loopen, en dat dus het bekken als een plat rachitisch hekken moet worden beschouwd. Gleval VIII. Vr S. geb. M., oud 36 jaar, kwam mij inde maand Maart 1902 consulteeren. Zij was sints einde September voor de derde maal zwanger en had 16 Januari de eerste kindsbewegingen gevoeld De eerste partus vond plaats in April 1897, zij is toen uiterst moeilijk veriost, daar het, volgens haar, groote kind moest worden verkleind. De tweede zwangerschap werd afgebroken door kunstmatige vroeggeboorte vóór 2 jaar, het kind presenteerde zich in voetligging. De ontwikkeling van het nakomende hoofd kostte veel moeite, zoodat het kind dood geboren werd. Deze opgaven werden bevestigd door schriftelijke mededeelinovan haar medicus, die de vroeggeboorte door middel vaneen bougie had ingeleid Volgens hem was de moeilijkheid bij die vroeggeboorte (m de be md. der zwangerschap) zóó groot geweest, dat hij in deze zwangerschap van partus praematurus geen heil verwachtte en haar daarom naar mij zond om te overwegen of misschien a terme van sectio oaesarea meer heil kon worden verwacht. De vrouw herinnerde zich niet dat zij ooit rachitis of eenige ziekte van de beenderen of gewrichten zou hebben gehad Toen ik de korte vrouw voor de eerste maal zag, viel mij aan den vrij sterkgewelfden buik de lage plaats van den navel en de kortheid van den buik op. De rug was ter plaatse van de lendenstreek sterk ingezonken. De cnsta sacralis posterior puilde uit. Bij inwendig onderzoek vond ik in het kleine bekken de beide laatste lendenwervels over het sacrum geschoven. Van beide waren de lichamen duidelijk te voelen; vrij ver daarachter kon de voorvlakte van het sacrum even worden bereikt. De diagnose moest dus worden gesteld op spondylolisthesis. De plaats waar de lendenwervels het dichtst tot de symphysis naderden, was gelegen juist aan den duidelijk voelbaren bovenrand van den vijfden lendenwervel. Van hier tot den onderrand der symphysis was de afstand 9‘/4 centimeter. De vrouw verlangde innig naar een levend kind. Van partus

158

Sluiten