Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr. Men des antwoordt dat zulke dingen wel zijn waargenomen, maar dat in zoo’n geval geen communicatie bestond met het cervicaalkanaal. Prof. Kouwer heeft toch bezwaar tegen de opvatting van het geval van Dr. Mendes als een ontwikkelingsanomalie. Hoe moeten de Müller’sche buizen zich daarbij dan hebben gedragen? Dr Mendes acht het zoo onmogelijk niet dat de versmelting van de Müller’sche buizen op de plaats van de cervix niet tot stand zou zijn gekomen, daar wij toch gevallen kennen van verdubbeling van de vagina zonder verdubbeling van den uterus. Prof. van der Hoeven stelt zich nog een andere mogelijkheid voor. Het zou kunnen zijn, dat bij de ontwikkeling vaneen cervixmyoom het cavum van de cervix mede in het myoom werd uitgetrokken, en bet myoom op deze wijze een centrale, met het cervicaalkanaal communiceerende holte verkreeg. Hierop wordt de vergadering gesloten. Vergadering van Zondag 13 Maart 190 4. (In het Academisch Ziekenhuis te Leiden.) Voorzitter: Prof. Treub. Secretaresse: Dr. Catharine van Tussenbroek. Na ’t openen der Vergadering worden de nieuwe leden Dr. Ausems en Dr. Sikkesz door den Voorzitter welkom geheeten. De heer Kouwer verkrijgt daarop het woord voor de demonstratie vaneen praeparaat dat voor de operatie groote moeilijkheden voor de diagnose had gegeven. De patiënte was een vrouw die haar kind had gezoogd, en na het spenen twee keer normaal had gemenstrueerd. Daarop was een periode van amenorrhoe gevolgd die 7 md. duurde. De patiënte meende weer gravida te zijn. Na vijf maanden kwam er een bloeding die drie weken aanhield. Een halve maand later werd zij opgenomen inde kliniek. Dooreen vroedvrouw was de diagnose op zwangerschap gesteld; een medicus, die haar onderzocht, had een vleeschboom gediagnostiseerd. Bij onderzoek waren inden buik twee tumoren te voelen, een weeke kleinere tumor rechts, en een harde grootere links. Het was niet duidelijk of de rechter tumor met de cervix samenhing; wel was er een duidelijke steel tusschen den linker tumor en de cervix. De diagnose weifelde tusschen een zwangeren uterus met gesteelden tumor rechts; of een atrophische uterus met twee ovariaal-

215

Sluiten