Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9 Mrt. Afebriel. 20 Mrt. Pat. komt op. 25 Mrt. De zijden hechtingen worden uit de vagina verwijderd. Tampon. 31 Mrt. Pat. vertrekt naar huis. Vorenstaande photographieën geven het operatieproduct weer op iets meer dan de halve grootte. Door de groote diepte van het praeparaat zijn niet alle lijnen even scherp geteekend. De grootste breedte, van de linker tubair-insertie tot aan het buitenvlak van de haematoraetra bedraagt 14 c.M., de grootste hoogte eveneens 14 c.M. De lengte van den uitgerekten linker hoorn is c.M., zijne breedte223^—3 c.M. Het praeparaat werd dadelijk na de operatie geplaatst op 10°/o formol en na eenige dagen zooveel mogelijk in frontale richting opengesneden, zóó, dat beide hoornen over de geheele lengte werden geopend. Het sneevlak vormt een tweevlakkenhoek waarvan de ribbe ongeveer samenvalt met de verbinding tusschen beide hoornen. Zooals op de plaat duidelijk is te zien is de verbinding tusschen beide hoornen zeer innig. Op de doorsnede van den gemeensohappelijken wand is vaneen scheiding zelfs geene aanduiding te zien. De mucosa schijnt inden linker hoorn verdikt voor zoover het corpus' betreft, overigens is dit slecht ontwikkeld. De cervix hiervan is sterk uitgerekt en geheel recht. De rechter hoorn is geheel opgevuld dooreen donkerbruin rood homogeen coagulum, dat door de harding iets sterker is geschrompeld dan de wanden. Het naar de vagina gerichte deel van den wand vertoont nergens eene verdunning, en is zoowel buiten als binnen geheel glad. De spierwand van den geheelen rechter hoorn, maakt, in aanmerking genomen de sterke rekking, den indruk sterk hypertrophisch te zijn geworden. De grens tusschen corpus en cervix is vooral aan de laterale zijde scherp aangegeven dooreen lijst, die het coagulum bijna in twee stukken verdeelt. Het ovarium en de tuba vertoonen op zichzelf geen bijzonders, doch zijn door neomembranen tot een klomp samengetrokken. De fimbriae zijn niet verkleefd, doch met een dik beslag bedekt. Uit zeer verschillende deelen van het praeparaat worden stukken gesneden voor een nader onderzoek. Op de plaats van atresie reiken deze stukken van den rechter vaginaalwand tot aan de portio vaginalis van den linker hoorn, om zoodoende evenrueele defecten in den spierwand of in het slijmvlies te ontdekken. Wegens de grootte

304

Sluiten