Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is die den stand van zaken geheel beoordeelen kan, ook zonder de patiënten er in te kennen, tijdens de operatie die beslissing nemen, die hij meent in ’t belang te zijn van de patiënt. Dat hij in ’t gegeven geval de tubae heeft gereseceerd heeft wel voor de patiënte geen voordeel meer gehad, maar het heeft toch dit nut opgeleverd, dat het microscopisch onderzoek der tubae het bewijs heeft geleverd, dat de infectie reeds voor de operatie bestond. Beide tubae vertoonen nl. vooral inde lymphvaten een groote ophooping van polynucleaire leucocyten. Er is dus een begin van acute ontsteking van de lymphbanen aanwezig. Spreker heeft dit geval hier willen raeedeelen; I°. omdat hij meent, dat men het meeste leert van die gevallen, die slecht zijn afgeloopen, en de mededeeling van die gevallen dus het meeste nut heeft, 2°. omdat dit geval zich aansluit bij dein de vorige vergadering gehouden discussie over sterilisatie, en B°. omdat dit geval een steun geeft aan het door hem inde vorige discussie ingenomen standpunt, al had hij tot dezen prijs dien steun liever niet gehad. Prof. Kou wer is het volkomen met den spreker eens; dat men het meeste leert van de slecht verloopen gevallen, In dit geval blijft echter nog veel duisters. Hoe moet men zich de oorzaak van de temperatuursverheffing voorstellen? Zijn er vaneen bij de vorige 8. C. ontstane lichte infectie kleine haarden van micrococcen achtergebleven , die in actie zijn gekomen bij een volgende zwangerschap? Zou op deze wijze de darmadhaesie tot stand zijn gekomen ? En hoe is de samenhang te verklaren tussclien de bestaande darmadhaesie en de temperatuursverheffing bij het begin van den partus ? Er blijft hier veel duisters, dat misschien door onderzoek van het praeparaat nog kan worden opgeklaard. Zeker is, dat wij hier te doen hebben met een uiterst exceptioneel geval. In exceptioneele gevallen zijn exceptioneele maatregelen geoorloofd. Als zoodanig beschouwt spreker de door prof. Treub uitgevoerde sterilisatie in het gegeven geval. Zullen wij nu zeggen, dat wij in ’t vervolg bij iedere laparotornie waar mogelijkerwijs adhaesies zullen ontstaan en bezwaren zouden kunnen optreden, ter voorkoming vaneen volgende zwangerschap de sterilisatie zullen aansluiten? Dat zou zeker een onjuiste gevolgtrekking zijn. Wij komen op een dwaalspoor, als wijde exceptioneele gevallen tot richtsnoer voor onze handelingen maken. Spreker heeft inde vorige vergadering tegenover de telkens en telkens inde vaklitteratuur voorkomende mededeelingen zoo kras mogelijk geformuleerd, dat men de sterilisatie als bijkomstige operatie

58

Sluiten