Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar te nemen. Buitendien zijn eronder ook alle lichtere gevallen van complicatie met myomen begrepen, waarbij de therapie zich meestal op een strikte observatie van het nageboortetijdperk met heete irrigaties en toedienen van secale kon beperken. Ik kom dus door de intusschen opgedane ondervinding tot de conclusie, dat in verreweg de meeste gevallen de complicatie van myomen met graviditeit bij zorgvuldige observatie een gunstig verloop heeft, en dat slechts bij hooge uitzondering eene myomotomie durante graviditate geïndiceerd is. Wel echter mag men niet vergeten, dat behalve de atonia post partum door deze complicatie een groot gevaar dreigt voor het kraambed, nl. de Embolie. In zulke gevallen laat ik dan ook altijd gedurende 14 dagen 1 gr. secale pro die gebruiken, ook als de lochiën geheel wit zijn, en de patiënten in geen geval voor den 14en dag opstaan. Algemeene indicaties voor operatief ingrijpen durante graviditate laten zich nu evenmin opstellen als 18 jaren geleden. Br dient in elk geval individueel te worden behandeld. Wel echter laat zich zeggen, dat men thans bij de zooveel verbeterde techniek eerder tot eene myomotomie dan tot abortus arte provocatus zal moeten overgaan; temeer, omdat in vele gevallen de natuur van zelve, zonder medicus, als zij het noodig oordeelt, tot abortus naturalis overgaat. Wat de myomotomie in graviditate aangaat, zoo is de prognose ervan inde laatste jaren veel verbeterd. In het Handboek van Yeit geeft Olshausen eene statistiek, loopende over de jaren 1885 tot 1895, van 51 gevallen met 6 sterfgevallen en 12 abortus tengevolge van de operatie. Dus 83=66°/0 met gunstigen afloop. Tbumin (Archiv voor Gynaecol. Bd. 64, p. 457) weet in 1902 reeds over 102 na dien tijd geopereerde gevallen met slechts B°/0 mortaliteit eu 21 °/0 abortus te berichten. De mortaliteit is dus in de laatste jaren van 12°/0 op B°/0, de operative morbiditeit van 24°/0 op 21°/0 gedaald. De statistiek van Nederland is in dit opzicht klein, maar rein. Behalve twee reeds door Olshausen aangehaalde gevallen van Treub en Boeking is er (volgens schriftelijke mededeeling) nog eendoor Timmermans geopereerd, en nu deze door mij. In alle vier gevallen bleven de moeders inleven en baarden a terme levende kinderen. De discussie wordt tot de volgende vergadering uitgesteld. Prof. Treub wenscht, alvorens de vergadering te sluiten, nog een korte casuistische mededeeling te doen. Daar die mededeeling

85

Sluiten