Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patiënte verwijderd en dooreen inspuiting, meestal van permang. kal., de resten van den kogel weggespoeld. Spreekster heeft den indruk, dat gevallen van etterigen fluor door de gisttherapie verbeteren, zonder geheel te genezen. Slechts in één geval heeft zij er een volkomen succes mee bereikt. Dat betrof een heftige etterige afscheiding van niet-gonorrhoïschen aard bij een virgo, die jaren lang elke therapie had getrotseerd; zelfs klinische behandeling (dilatatie met laminaria gevolgd door dagelijksche uitspoeling van het cavum uteri) gaf slechts tijdelijk succes. Na applicatie van één rheol-kogel trad hier een zoo heftige etterige afscheiding op, dat de patiënte geheel wanhopig was. Toen de reactie voorbij was, was de fluor, naar het schijnt blijvend, genezen. Prof. Kouwer begrijpt, dat de mededeeling van Dr. van de Yelde als een zeer voorloopige moet worden beschouwd. Hij heeft er in gemist de beantwoording van de vraag, of gistcellen ook in het normale genitaal-apparaat worden aangetroffen. Yerder vraagt hij, of Dr. van de Yelde zich overtuigd heeft, dat de patiënten, bij wie hij gistcellen inde vagina vond, niet vooraf door anderen met gist waren behandeld. Wat Sprekers eigen ervaring met de gisttherapie betreft, deze komt hierop neer, dat men in sommige hardnekkige gevallen door de gist overeen moeilijk punt heen wordt geholpen. Soms komt men daarna ineen beter stadium. De rheolkogels heeft hij niet beproefd: hij gebruikt eenvoudig versche biergist, die inde vagina wordt gesmeerd. De heer van de Yelde verheugt zich, dat niemand ongunstige ervaringen met de biergist heeft opgedaan. Ook zijn ervaring is, dat men overeen lastig stadium heen komt. Of een gonorrhoe geheel verdwijnt, daaromtrent begint hij zeer sceptisch te worden. Bij mannen, die door den uroloog als genezen waren ontslagen heeft hij herhaaldelijk, nadat hij hen bier had laten drinken, uit draden inde urine gonococcen kunnen kweeken. De vraag, of gistcellen in het normale genitaalapparaat kunnen voorkomen moet nog worden beantwoord. Spreker is met een onderzoek in dezen geest bezig. Wat het door Meurer gevreesde nadeel van de gistbehandeling betreft, hij heeft er nooit schade van gezien. Hij houdt zich echter streng aan den regel om geen intra-uterine therapie te beginnen in het acute stadium vaneen infectie. De heer Kouwer deelt hierop het volgende geval mede van Sectio Caesarea met letalen afloop. De patiënte, 28 j. oud, was voor de tweede keer gravida. De eerste bevalling werd, na twee dagen barens, getermineerd door Sectio Caesarea (ineen ziekenhuis elders) met opvolgende ernstige

134

Sluiten