Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Secretaresse deelt mede, dat voor de bibliotheek der Yereeniging ontvangen is de bekroonde historische verhandeling van Dr. Geyl over het Roonhuysiaansch geheim. Daarop wordt de vraag in bespreking gebracht, in hoeverre een regeling te treffen is, waardoor de leden der Gyn. Yereeniging, meer dan tot dusverre het geval was, nut kunnen trekken van de boeken die het eigendom der Yereeniging zijn. Wij ruilen onze verslagen met een 14tal buitenlandsche vereenigingen, wier namen staan afgedrukt op den omslag van dit vergaderverslag. Behalve die verslagen bezitten wij eenige werken van Dr. Stratz, een afdruk van den vijfling van Prof. Nijhoff, een brochure van Dr. Selhorst, een feestschrift ter eere van Porro, een kleine verzameling dissertaties en nu ook de verhandeling van Dr. Ge ijl. De bibliotheek is wel is waar nog klein, maar zij groeit jaarlijks aan, en neemt reeds meer ruimte in beslag dan de secretaresse te missen heeft. Zij zou daarom gaarne de zorg aan een bibliothecaris overdragen. Prof. Tre u b doet het voorstel, om de boeken te deponeeren in de Amsterdamsche universiteits-bibliotheek, een wijze van handelen, die door vele vereenigingen wordt gevolgd. De leden, die boeken ter leen wenschen, kunnen ze daar opvragen en de administratie loopt vanzelf. Men vereenigt zich met dat voorstel en het bestuur krijgt de opdracht in deze richting stappen te doen. De heer Stratz doet daarop de volgende mededeeling, die als „een arteficieel Adenomyoom” op de agenda staat aangekondigd. Pat., 0-para, 44 jaar oud, begon te menstrueeren op haar 18de jaar. De menses altijd profuus, vroeger pijnloos, werden inden laatsten tijd door pijn gevolgd. 25—4—1901. Per laparotomiam wordt een kleine multilooulaire cyste van het linker ovarium en een groot myoom verwijderd. Het myoom zat intramuraal, puilde sterk inde buikholte en ook inde uterusholte uit. Bij de enucleatie wordt de uterus-holte geopend, het hypertrophische slijmvlies met de schaar verwijderd, en de uterus in étages gehecht. Daar er retroflexie bestond, wordt de uterus door middel van den stomp der linker adnexen, bestaande uit lig. ovarii, lig. rot. en het uterine gedeelte van de tuba iets beneden den bovensten wondrand geventrofixeerd. Genezing zonder reactie, hoogste temperatuur 37.6. Na de operatie zijnde menses geregeld, niet meer profuus en zonder pijn. Inden loop van het jaar 1904 bemerkt pat. op de plaats der ventrofixatie een kleinen, donkerblauwen tumor, die langzaam in Ned. Tijdsohr. v. Verlosk. en Gynaeo. XVI. 11

153

Sluiten