Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uterus-perforaties verklaard. Ten slotte heeft Kossmann ineen slotwoord de bedenkingen van Strassmann op naar het mij voorkomt afdoende wijze weerlegd '). In het slotwoord van Kossmann mis ik echter het argument, dat misschien het best zijn tegenstanders zou kunnen overtuigen, omdat het binnen de waarneming valt van ieder, die curettages doet en er op letten wil: het argument van de regelmatig voorkomende, matige, bijna zou ik zeggen physiologiscbe verslapping van den uterus in het eerste stadium van de ourettage. Dat de quaestie waar het hier om gaat niet slechts van theoretisch wetenschappelijk maar ook van eminent praktisch belang is, wordt èn door Kossmann, èndoor Strassmann betoogd. Kossmann wijst er op dat men, de miskende paralyse van den uterus als perforatie duidend, allicht ten onrechte een op juiste indicatie begonnen operatie, tot nadeel van de patiënte, halverwege ondeibreekt. Strassmann zegt, dat men veel ernstiger schade teweeg brengt, wanneer men, steunende op de „dwaalleer van Kossmann, een uterus-perforatie voor paralyse houdt, en door het voortzetten der behandeling de patiënte misschien een doodelijke peritonitis bezorgt. leder heeft van zijn standpunt gelijk: maar geen van beide stelt de quaestie zoo zuiver als van der Me ij heeft gedaan, toen hij er nadrukkelijk op wees, dat de verslapping van den uterus voor perforatie praedisponeert, en dat de medicus dit verschijnsel moet kennen, om tegen perforatie op zijn hoede te kunnen zijn. Ik heb de juistheid hiervan ervaren ineen recent geval uit mijn praktijk, dat ik hier wil meedeelen. Mej. L., 27 jaar oud, virgo, werd door haar huismedicus bij mij gebracht wegens heftige dysmenorrhoe. De periode , voor ’t eerst opgetreden omstreeks het 18^e jaar, aanvankelijk pijnloos, ging in de laatste jaren van pijn vergezeld, die steeds toenemende is en vooral achter, inde lendenstreek wordt gelocaliseerd. Pat. vliegt daarbij door het bed en braakt. De menstruatie komt regelmatig om de vier weken, duurt acht dagen; is de eerste drie of vier dagen Deel profuus. Patiënte ziet er anaemisch en nerveus uit. Bij bimanueel onderzoek vind ik een virginalen uterus in scherphoekige anteflexie. Mijn raad, dat de patiënte zich voor curettage ineen ziekeninrichting zal laten opnemen, wordt na eenig weifelen gevolgd. 17 Jan. Invoeren vaneen lamaria-stift. Bij ’t naar beneden trekken van de portio met den kogeltang, duikelt de uterus in retroflexie. ‘) Centralblatt für Gynakologie, 1905 n°. 8.

165

Sluiten