Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tumor tusschen de bladen van het ligamentum latum. De rechter adnexa waren pijnlijk, de tuba was verdikt en met het ovarium vergroeid. Nadat de acute exarcebatie van de chronische gonorrhoe tot rust gekomen was, werd laparotomie verricht. De linker ovariaaltumor werd uit den breeden band losgepeld en met de verdikte pushoudende tuba verwijderd. De wond inden breeden band werd met een dunne zijden hechting gesloten. Rechts werd de pushoudende tuba met het ovarium verwijderd ; een gedeelte van het laatste tusschen talrijke adhaesies gelegen, bleef achter. De ovariaalcyste bevatte helder geel vocht; de wand vertoonde sporen van ontsteking. Genezing ongestoord. 12 (N°. 121). M. P., 24 jaar oud, kreeg eenige jaren geleden een gonorrhoïsche ontsteking van uterus c. adnexis en werd daarvoor geruimen tijd behandeld. De menses zijn zeer profuus, frequent en pijnlijk, de mictie en defaecatie geschieden zonder stoornis. Bij de anaemische, nerveuse patiënte lag de uterus in anteflexie dicht achter de symphysis. In het C. D. voelde men een pijnlijken, vuistgrooten fluctueerenden tumor, die vast met de omgeving verbonden was en met den rechter uterushoorn samenhing; de linker adnexa waren buiten narkose niet te palpeeren Na opening van de buikholte zag men den tumor in het C. D. met talrijke darmlissen bedekt en vergroeid liggen. Bij het losmaken der adhaesies ruptureerde de broze wand van de cyste en ontlastte zich een weeke rosegekleurde massa. Het gelukte mij gemakkelijk den geheelen wand van het achterste blad van het lig. latum los te pellen en met de rechter tuba te verwijderen. Deze laatste was ineen hydrosalpinx getransformeerd en had zich gedeeltelijk intraligamentair ontwikkeld. De wond in den breeden band werd met een doorloopende zijden hechting gesloten. De linker adnexa waren weinig veranderd en werden onaangetast gelaten. Genezing gestoord dooreen phlebitis van het linkerbeen. De ovariaalcyste waarvan de wand zeer broos was en welke een pappige massa bevatte, vertoonde microscopisch verschijnselen vaneen chronische ontsteking. De inbond werd verklaard dooreen voor eenigen tijd plaats gehad hebbende bloeding inde holte. Carcinoom van de corpus mucosa en submuqueus myoom. 1 (N°. 30). M. D., 49 jaar oud, heeft 2 kinderen gehad; verlossing en kraambed verliepen normaal. Sedert jaren zijnde menses profuus en frequent. Inde laatste drie jaren namen de menstruale bloedingen aan hevigheid toe en duren soms weken achtereen.

227

Sluiten