Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tweede pat. is 27 dagen verpleegd; zij werd op verzoek ontontslagen en behield een kleinen adnextumor. Bij de derde waren de tumoren na een maand volkomen verdwenen en de laatste werd na 5 weken verblijf inde kliniek naar huis gezonden, geheel vrij van klachten; inde diepte was nog wat infiltrant te voelen. De twee patiënten, die dus het meest gevaar liepen als errores diagnoseos te worden geboekstaafd, zijn dooreen volmaakt ongevaarlijke therapie van hunne bezwaren bevrijd, eene therapie die met wat goede hulp ineen beter milieu, ook thuis toe te passen ware geweest. D. en H. Ik hoop u hiermede gewonnen te hebben voor het goed recht vaneen kunstterm, dien wij wel is waar missen kunnen, maar die ons soms ter rechter tijd een groep van verschijnselen voor den geest kan brengen en daardoor behoeden voor nietonsohuldige vergissingen. Naar aanleiding van deze voordracht vraagt Prof. Kouwer of de uitdrukking „plastron abdominal” inde algemeene chirurgie niet een andere beteekenis heeft? Hij meent dat daaronder verstaan wordt een celweefsel-ontsteking inde omgeving van de blaas, die in het cavum Retzii opstijgt tot omstreeks den navel? Wat de heer Persen air e als „plastron abdominal” beschrijft is eigenlijk niet een scherp omschreven ziektebeeld. Het bestaat uit fibrineneerslag, conglomeraat van darmen, een pseudo-tumor dus, die dooreen geoefend onderzoeker wel is te herkennen. Het is de vraag, of het wenschelijk is, daarvoor een nieuwen naam in te voeren. Hij zal er de litteratuur op nazien. De heer Persenai re heeft inde Fransche litteratuur gezocht naar wat er vroeger om te doen geweest is, maar inde gynaecologische litteratuur vond hij niet veel. Waarschijnlijk moet bij de chirurgen worden gezocht. Er schijnt vooral gevochten te zijn over het punt van uitgang, extra- of intra-peritoneaal. Eender gevallen uit de Vrouwenkliniek was stellig mede uitgegaan vaneen parametritis. De discussie eindigt hiermede, en de vergadering wordt gesloten. Vergadering van Zondag 18 Februari 190 6. Voorzitter: Prof. Kouwer. Secretaresse: Dr. Catharine van Tussenbroek. Na ’t openen der Vergadering komt ter sprake de uitnoodiging door het Bestuur van het XVde congres international de Médicine tot de Gynaecologische Vereeniging gericht, om zich op het aanstaand congres te Lissabon te doen vertegenwoordigen.

102

Sluiten