Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggen en rustig ademhalen, door den buik zijn nu duidelijk kindsdeelen en kindsbewegingen waar te nemen. Na acht dagen is de buik weder niet onbelangrijk in omvang toegenoraen, de grootste omvang bedraagt thans 99 c.M., de spanning van den uteruswand neemt toe, zoodat 10, 2 ’O6 een tweede punctie wordt gedaan, eveneens inde mediaanlijn een weinig onder de plaats der eerste punctie. Nadat 2100 gram vloeistof is ontlast, wordt het vocht wat bloedig, zoodat de troicart wordt teruggehaald. De samenstelling van het vocht is dezelfde als bij de eerste punctie. Gedurende de eerste dagen na de tweede punctie nam de buik weer wat in omvang toe, zoodat 28 Februari de grootste buikomvang weer 106 was en de vrouw opnieuw weer over eenige bezwaren bij de ademhaling begon te klagen, echter niet in die mate als voordat zij werd opgenomen. Na het gebruik van diuretine 1,5 gr. d d en karnemelk met stroop vermeerderden urine en defaecatie en nam de omvang van den huik eerder af dan toe. Inden loop van den avond van 8 Maart krijgt pat. lichte weeën, ’s avonds om 9.30 breken plotseling de vliezen, waarbij veel roodachtig gekleurd vruchtwater afloopt. De schedel ligt vóór, het cervicaalkanaal is doorgankelijk, bijna 1 c.M. lang, de portio vaginalis staat zeer hoog, dicht bij het promontorium. Inden nacht om 1.20 wordt bij diep ingedaald kleinen schedel, wegens verminderde duidelijkheid der harttonen (door den assistent) de forceps aangelegd, het kleine kind komt dood ter wereld; na 25 minuten wordt doordruk op den fundus uteri een tweede kind uitgedreven, kleiner dan het eerste, gemacereerd. Na tien minuten wordt onder geringeu druk één placenta verwijderd met twee navelstrengen. Hierbij blijkt dat niet alleen de navelstrengen van beide vruchten door elkaar zijn gestrengeld, maar eveneens beide amnia, zoodat na het opheffen der ineenstrengeling van beide funiculi, alsnog een verbinding tusschen beide amnia overblijft. Tevens blijkt dat de navelstreng van liet kleinste kind een sterke vernauwing vertoont ter plaatse waar de ineenstrengeling bestond, hetgeen in niet noemenswaardige wijze het geval is met de navelstreng van het tijdens de haring afgestorven grootere kind. Beide kinderen waren van het vrouwelijk geslacht. Het niet gernacereerde kind is 41 c.M. lang en weegt 1320 gram, het gernacereerde kind is kleiner maar werd niet gemeten en weegt 750 gram. Yan beide kinderen worden de nieren (met bijnieren), het hart, de longen en de thymus, van het niet gemacereerde kind ook de lever uit het lichaam genomen en gewogen.

126

Sluiten