Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatsen bekleed schijnt te zijn met slijmvlies en op andere weer een meer fibreus karakter heeft. Hier en daar zijn er kleine stukjes weefsel los geraakt tijdens de palpatie, die voor microscopisch onderzoek werden verzameld. Nu ging ons een licht op. De plaatselijke verschijnselen voor zoover we die nu reeds hadden geconstateerd, in verband brengende met de anamnestische gegevens, deden het levendig vermoeden ontstaan dat we hier niet alleen met een fibreuse polyp maar ook met een inversie van den uterus te doen hadden, ofschoon we naar aanleiding hiervan de uitmondingen van de tubae zoekende, deze niet konden vinden. In elk geval waren er redenen genoeg om van ons eerst genomen besluit, om den tumor door schaar of bistourie te verwijderen, af te zien. Immers zou men daarbij de kans hebben geloopen, in geval ons vermoeden op inversio uteri juist was, eene niet te beheerschen bloeding daardoor te doen ontstaan, door de mogelijkheid, dat de adnexa inde inversietrechter omlaag zoude getrokken zijn, doorgesneden zouden zijn geworden en zich na de amputatie zouden hebben teruggetrokken. Daar de diagnose, ofschoon met groote waarschijnlijkheid gesteld zijnde op polypus fibrosus uteri en inversio uteri, dus nog niet absoluut zeker was, de engte der vagina niet toeliet ons daaromtrent meer licht te verschaffen en tevens elk aangrijpen van dien kant ten zeerste bemoeilijkte, werd besloten tot de laparotomie over te gaan. Daardoor zou I°. de diagnose met beslistheid gesteld kunnen worden, en 2°. de gelegenheid geboden om ingeval van inversie, te trachten deze van den buik uitte reponeeren, of zoo dit niet lukte castratie te verrichten ten einde den tumor tot atrophie te brengen. Deze manier van opereeren zou tevens tot het gewenschte doel kunnen leiden, ook in geval zou blijken, dat er geen inversie aanwezig was. Wij achtten het niet gewenscht dadelijk tot de stompe verwijdering van den poliep over te gaan omdat niet met zekerheid was uitte maken welk aandeel de nieuwvorming inde grootte van den tumor had. 15 Dec. 1905 laparotomie onder gemengde chloroformzuurstofnarcose. Na opening van den buik inde linea alba blijken talrijke adhaesies van jongen datum aanwezig te zijn zoowel van omentum als van intestina met ’t genitaalapparaat, tusschen zich op vele plaatsen nog sereus vocht insluitend, zoodat er dus een ontsteking van recenten datum moet geweest zijn, niettegenstaande pat. nooit over pijn inden onderbuik geklaagd beeft en de temp. steeds schommelde tusschen 36°.8 en 37°.2. Na de adhaesies zooveel mogelijk losgemaakt te hebben, komt men inde mediaanlijn op een tamelijk vasten tumor, die eerst den indruk maakt het corpus uteri

137

Sluiten