Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze waarneming is uit meer dan één oogpunt belangrijk. Vooreerst zien wij er uit, hoe zelfs zeer ernstig verloopende gevallen van ruptuur eener zwangere tuba met herhaalde bloedingen spontaan onder rust kunnen genezen. Het ei wordt ineens of bij gedeelten uitgestooten, het ontstane defect inden wand wordt opgevuld door eene bloedmassa, die langzamerhand plaats zal maken voor nieuw gevormd weefsel en gedekt zal worden door nieuw epithelium. Dat daarbij de continuïteit van het tubalumen meestal zal verloren gaan, zooals dit waarschijnlijk ook in ons geval zou zijn geschied, is niet te verwonderen. De genezing van zulke rupturen vordert echter langen tijd. Hier toch was 3'/2 maand na de laatste bloeding nog een gulden groot defect over. Inde tweede plaats komt de vraag naar de aetiologie ter sprake. Wij komen daarop later nog terug; ik maak hier slechts opmerkzaam op de duidelijke ontstekingsverschijnselen in deze tuba, die m.i. voor de aetiologie van groote beteekenis zijn. In dit geval echter zou ook de intraligamentair gelegen parovariaalcyste door sommigen een beteekenis kunnen worden toegekend, daar daardoor zeker min of meer een vernauwing van het lumen ontstaan is. Aangezien echter het ei tussohen cyste en uterus is geïnsereerd kan ik mij niet voorstellen, hoe deze cyste eenige andere aetiologische beteekenis voor deze tubairzwangerschap zou kunnen hebben, dan een verlenging van den door het ei naar den uterus af te leggen weg. En dat de lengte van de tuba op het ontstaan van tubairzwangerschap invloed heeft, is nog niet bewezen. De belangrijke histologisch-anatomische veranderingen van de tubamucosa beiusten ongetwijfeld op ontsteking, de zwangerschap heeft daarmede niets te maken. Dat ontstekiugsproces is zeer waarschijnlijk van tuberculeusen aard, de habitus van patiënte, hare geheele voorgeschiedenis: haemoptoe, buikpijnen, anteponeerende menses en de na de operatie opgetreden rechtszijdige salpingitis wijzen daarop. Het is mij helaas niet gelukt deze diagnose microscopisch tot zekerheid te maken. Andere infectieoorzaken zijn bovendien vrij wel uitgesloten : vaneen puerperale infectie kan geen sprake zijn en verschijnselen van gonorrhoe ontbreken ten eenenrnale. De tuberculeuse salpingitis kan evengoed genezen als elke andere! Hier hebben wij er een voorbeeld van. Geval IX. Intraligamentaire zwangerschap van 6 maanden. Mej. Gr. (G. K. 1903 N°. 49), 38 jaar, 4 jaar getrouwd. Zij herinnert zich niet, ooit ziek te zijn geweest, evenmin blijkt iets vaneen doorgemaakte gonorrhoe. De menstruatie was steeds ante-

165

Sluiten