Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitermate geringe kans op primaire carcinomateuse degeneratie van het achtergelaten stompje behoeft geen rekening te worden gehouden. Dr. Stratz heeft nog nooit een ventro-fixatie gedaan alléén wegens retroflexie, maar wel in aansluiting aan de verwijdering vaneen adnextumor of iets dergelijks. Yoor zulke gevallen is de operatie bedoeld waarover hij sprak. Wat de elastische ligatuur betreft, hij laat er altjjd een of twee klaar leggen; hij gebruikt ze in gevallen waar hij de patiënte bloedverlies wil besparen, bijv. als er talrijke myomen met veel adhaesies zijn Dr. Mendes de Leon komt nog eenmaal terug op de maligne degeneratie van den stomp: die is toch niet geheel weg te cijferen; eenmaal heeft hij ze zelf waargenomen; ineen ander geval, waar hij eerst gecastreerd had wegens myoom, trad later carcinomateuse degeneratie van den myomateusen uterus op. Dat uit den uterusstomp infectie kan optreden is bekend genoeg. Hij meent dus, dat er veel te zeggen is voor het principe om den uterus geheel weg te nemen. Het zou wenschelijk zijn, omtrent deze quaestie statistische gegevens te verzamelen. Prof. Nijh o f f zegt, dat in gevallen waar carcinomateuse degeneratie van den stomp optreedt, geen zekerheid bestaat dat de cervix vooraf gezond was. Totaalexstirpatie neemt toch allicht meer tijd en geeft meer gevaar voor laesie van de ureteren. Hiermede eindigt de discussie. De Voorzitter sluit de vergadering. Vergadering van Zondag 17 Maart 1907. Voorzitter: Prof. Nijhofp. Secretaris: Dr. Catharine van Tussenbroek. Voormiddag-vergadering. Prof. Vij h of f demonstreert: I°. fotogrammen van de cadavers en de intestina van twee kin-, deren geboren met hydrops universalis en oedeem der placenta. Deze gevallen zullen in extenso ineen dissertatie worden gepubliceerd. 2°. stereoskopische fotogrammen van jeugdige ovula. De opname vond plaats terwijl de ovula dreven in vocht ineen glas met zwarten bodem. Door den 8 cM. grooten oculair afstand wordt bet effect der straalbreking opgeheven en ziet men in het stereoskopische beeld de ovula niet zooals men ze anders in water ziet d w. z. afgeplat, maar in bun natuurlijke ronding, B°. stereoskopische opnamen van 4 gevallen van prolaps, die

297

Sluiten