Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prof. Bolk antwoordt, dat dit nog niet is aangetoönd. Wel staat vast, dat men later de uitmonding der Wolff’sche gangen in ’t onderste deel der vagina vindt. Mejuffrouw van Tussenbroek zou gaarne aan prof. Bolk willen vragen, op welke wijze met de door hem uiteengezette ontwikkelingstheorie in overeenstemming te brengen zijnde gevallen van verdubbeling van het genitaalapparaat, voor zooverre die verdubbeling ook het onderste deel der vagina betreft. Het schijnt haar toe dat deze gevallen zich ongedwongener laten verklaren uit de gangbare opvatting, dat de vagina in haar geheel het product der Muller’sche buizen is. Prof. Bolk vraagt, of er inderdaad gevallen voorkomen, waar de verdubbeling de geheele vagina betreft; of het tusschenschot niet op eenigen afstand boven het hymen eindigt, zoodat er een ongedeeld stuk van de vagina achter het hymen overblijft. Mej. van Tussenbroek heeft circa een jaar geleden een typisch geval van volledige splitsing der vagina ineen rechter en linker helft gezien. Het betrof een patiënte met uterus bicornis bicollis cum vagina septa. Zij was sinds kort getrouwd, en kwam raad vragen wegens onmogelijkheid van de cohabitatie. De hinderpaal bleek te bestaan ineen dik, vleezig septum dat tot aan het hymen reikte, en aan de invoering van dikkere dilatatoria een onoverwinnelijken weerstand bood. Dr. Oidtman die dezelfde patiënte later zag en door klieving van het tusschenschot opereerde, bevestigt, dat de scheidingswand zich over de geheele vagina, tot op den urethraalwulst, uitstrekte. Op verzoek van den Voorzitter blijft het antwoord van prof. Bolk tot de volgende vergadering achterwege; de zaak is te belangrijk voor een onvoorbereide discussie. De Voorzitter brengt prof. Bolk den dank der vergadering voor zijn belangwekkende voordracht en vraagt en verkrijgt de belofte, dat de spreker van heden ook de volgende vergadering zal bijwonen als de leden door het bestudeeren der in extenso inde notulen gepubliceerde voordracht zich voor een bespreking hebben kunnen voorbereiden. Hierop houdt prof. Nijhoff de volgende voordracht over abdominale punctie bij hydramnion. Inden regel zal de arts bij hydramnion inde zwangerschap eerst geraadpleegd worden als de vrouw zich over de snelle toename in omvang van den buik ongerust maakt of stoornissen inden bloedsomloop (oedemen) of inde ademhaling (dyspnoë) haar hinderen Zijner geen bijzonder hinderlijke verschijnselen dan kan men beproeven om door onthouding van vocht, door diuretica, bij verdenking op syphilis

320

Sluiten