Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slechts overeen kleine uitgestrektheid van den cystewand ligt het zooeven beschreven epitheel direct op de bovengenoemde hyaline gedegenereerde bindweefsellang. Op de meeste plaatsen zijn deze twee gescheiden dooreen wijdmazige weefsetlaag, waarvan de mazen gevormd worden door dunne bindweefselflbrillen, welke groote, bruingeel gekleurde cellen met ronde donker gekleurde kernen in sluiten. Hier en daar liggen deze cellen meer aaneengesloten en vormen geheele velden, waartusschen de bindweefselflbrillen nog niet zijn binnengedrongen. Deze cellen zijn luteinecellen, welke hier nog in goeden staat zijn, inde diepere lagen van het bindweefsel in gedegenereerden toestand verkeeren, zooals boven beschreven is. Ook in dit wijdmazig weefsel liggen tusschen de luteinecellen vele capillairen, welke tot dicht onder bet epitheel doordringen. Het endotheel dezer capillairen is wat gezwollen, maar steeds blijft het duidelijk te onderscheiden van het meer cubische epitheel, dat de binnenoppervlakte der cyste en de doorsneden der instulpingen te midden van het bindweefsel liggend, bekleedt. Wel zag ik beelden, welke een oogenblik steun zouden kunnen geven aan de opvatting van Grouzdew, dat dit epitheel van het endotheel der capillairen zou afstammen, maar bij nader toezien waren de verschillen tusschen deze twee celsoorten zeer duidelijk. (Zie fig. VI.) Het overige platgedrukte ovariaalweefsel vertoont niets bijzonders, het bevat geen follikels. Het bovenstaande in het kort samenvattend hebben we dus gevonden bij een vrouw, welke nog niet zwanger is geweest en welke lijdende is aan een grootendeels genezen tuberculose van het genitaal apparaat, een hillardbnlgroote luteinecyste. Peze is met epitheel bekleed, dut meestal uit één rij cellen, hier en daar echter uit twee tot drie rijen cellen bestaat en dat op sommige plaatsen diepe instulpingen vertoont. Sedert een half jaar had de vrouw pijn inden buik. Het volgende praeparaat dank ik aan de bereidwilligheid van Dr. Ausems, welke mij dit voor onderzoek afstond. Het is afkomstig van een 34jarige vrouw, welke in haar 12jarig huwelijk 6 kinderen heeft gehad. Het laatste kind is 4 jaar oud. Na dien tijd waren de menses geregeld tot voor 2 maanden, toen ze uitbleven. 4 weken later vloeide ze zeer weinig, hetgeen zich eenige dagen later herhaalde en tot nu toe duurde, De laatste 8 dagen had ze heftige pijn inden buik. Bij onderzoek bleek naast den niet vergrooten uterus links een slecht begrensden tumor te liggen, welke in verband met de anamnese voor een tubairgraviditeit werd gehouden. Dr. Ausems verrichtte laparotomie, waarbij de diagnose bevestigd werd en verwijderde beide aduexa. Het verkregen praeparaat bestaat uit de volgende onderdeelen:

25

Sluiten