Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het percentage der multiparae is zeer groot 146:193 77.70,0- Zeer vele patiënten zijnde eerste maal tehuis bevallen. De minder gunstige afloop dezer haring was dikwijls de aanleiding tot haar opname inde kliniek. Zeer groot is naar verhouding het aantal der stérker vernauwde bekkens (ID graad C. d. (10 c M.; III» graad C. d. < 9 c.M.). In percenten uitgedrukt kwamen voor: Bekkens met een Conj. diag. tot 10 c.M. 63.5°/0 „ <lO tot 9 c.M. 31.3°/0 i> » n nv \ „ < 9 C-M- 5-2°/o Inde” Leipziger kliniek (Zweifel, Gyn. Congres Dresden) is deze verhouding op een aantal van 1466 gevallen: 87.5°/0; H°/0; i-50/o- ... . Yan de gehaard hebbende vrouwen stierven mjj n.1.. twee na een Sectio caesara aan peritonitis; één na een kunstmatige vroeggeboorte aan nabloeding na een cervixscheur; . één na een forcipale extractie aan (embolische?) pneumonie, één na een perforatie aan acute sepsis (6 u. p.p.). Deze vrouw was in partu ingebracht nadat eerst pogingen tot forcipale extractie en tot perforatie waren mislukt. Yan de kinderen zijn als levend 157 als dood 36 vermeld. Yan deze 36 moeten 12 worden afgetrokken, daar het kind reeds dood was, toen de vrouw inde kliniek werd ingebracht, zooals uit het overzicht der verschillende gevallen blijkt. Onder levend kind wordt verstaan, dat het kind levend met de moeder de kliniek verliet. Betrekkelijk gering is het aantal spontane partus. Yan de 47 primiparae bevielen zonder kunstknip 21 44.7 jG. r , . QO 9/I°/ „ „ 146 multiparae „ „ » 00 to- Dit ligt eensdeels aan het feit dat vele vrouwen in partu werden ingebracht, anderdeels daaraan dat in ruime mate, speciaal bij multiparae „prophylactische” operaties; vroegtijdig en tijdig opgewekte haring, prophylactische versie tot op zekere hoogte ook keizersnede werden verricht. Dat bij spontane haring twee kinderen dood geboren werden komt omdat in één geval de eerste tweeling dood, de tweede levend geboren werd , ineen ander geval was meconium afgeloopen zonder dat de patiënt had gewaarschuwd; bij auscultatie werden geen harttonen meer gehoord. De vrucht was zeer sterk omstrengeld. Over de verschillende operaties valt het volgende op te merken. Onder typische forcipale extractie zijn ook begrepen enkele gevallen waarin de schedel wel tot op den bekkenbodem was aangekomen , maarde spildraai nog niet was volbracht. Onder atypische

91

Sluiten