Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geroepen collega met die witte steriele jas over den arm (op de wijze van overjas of omslagdoek) den stoep zag afkomen, zoodat die hier en daar nasleepte en tegen diverse dingen aanslierde; waarschijnlijk had dezelfde jas in het rijtuig al als hoofdkussen dienst gedaan. Het geval herinnerde mij levendig aan dien Duitschen professor, die aanraadde vooral het haar kort te knippen, omdat sommige operateurs de gewoonte hebben, na nauwkeurige desinfectie nog onwillekeurig eens met de handen door de haren te strijken. Mij dunkt, in zulke handen, waar het begrip desinfectie en asepsis zoo diep doorgedrongen is, is de steriliteit toch nog niet erg veilig zelfs met de witte jas en zonder de haren. Voor ik nu tot het eigenlijk verslag mijner gevallen overga, past het mij, uwe welwillendheid te verzoeken en uwe verwachtingen niet te hoog te spannen. He zult me toch moeten toegeven, dat aan zoo’n verslag, juist omdat het aan de buitenpraktijk zijn oorsprong ontleent, andere eischen gesteld kunnen worden, dan aan dat eener goed ingerichte Universiteitskliniek en polikliniek of kraaminrichting of dat eener stadsspecialiteit. Op een paar gebreken wil ik voorloopig reeds wijzen. Inde eerste plaats zijn deze aanteekeningen natuurlijk niet systematisch ingericht, beknopt en onvolledig. Er is niet op gerekend, dat er nog eens eenmaal een verslag uit zou geconstrueerd worden. In het vervolg dezer lezing zal dit hier en daar wel blijken. Vervolgens is het om verschillende redenen buiten ónmogelijk als regel een vooronderzoek in te stellen. Zoo de medicus daar al tijd en lust voor zou hebben, dan zouden de vrouwen daar vanwege de ongewoonte geen zin in hebben. Ben jong collega, in mijn buurt, die die academische gewoonte ook in zijne negorij dacht in te voeren, zag al spoedig zijn geheelen voorraad kraamvrouwen verloopen en moest ten slotte zelf gaan loopen. Om die reden kunnen wij prophylactisch weinig doen, b.v. ter verbetering eener minder gunstige ligging van het kind. Eene methode als inde Utrechtsche kliniek de laatste jaren toegepast wordt n.l. te trachten elke stuit- en voetligging en dwarsligging reeds inde graviditeit of zeer iu het begin der baring in hoofdligging te veranderen door uitwendige handgrepen hoe voortreffelijk die misschien ook moge werken met het oog op de prognose voor het kind heeft inde buitenpraktijk geen zin, en zoo meer. Daarom ook dragen wij weinig kennis van ziekten der gravidae,

197

Sluiten