Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opbeuring ontvangt, is dein het geheim barende van deze hulp en troost verstoken en geheel op zichzelf aangewezen. Dat zij ineen toestand van vertwijfeling geraakt, waarin ze geen rust in bed kan vinden en gaat rondloopen, is begrijpelijk. Uit de getallen, welke Freyer geeft, blijkt hoe vaak de barende juist tijdens dit rondloopen door de geboorte van het kind verrast wordt. Van 89 barenden, welke tijdens of vlak na de geboorte van het kind waren flauw gevallen, hadden 58 in staande houding het kind ter wereld gebracht. Neemt men in aanmerking, dat de meeste in het geheim barenden I parae zijn, bij wie de staande houding een sneller uitdrijven van het kind inde hand werkt, dan is het aannemelijk, dat de pijnlijkheid van het uitdrijvingstijdperk sterk verhoogd wordt. Voegt men hierbij de groote kans op bloedverlies, hetzij dooreen uitgebreide verscheuring van het perineum, hetzij door de met de plotselinge uitdrijving van het kind samenhangende gelijktijdige losscheuring van de nageboorte, dan heeft men factoren genoeg ter verklaring van het veelvuldige!- voorkomen der bewusteloosheid tijdens de haring bij de heimelijk barende meisjes. Kort samengevat zijn deze factoren: I°. verminderd psychisch weerstandsvermogen; 2°. het plaats hebben van de haring in opgerichte houding; 3°. de plotselinge ontlediging der baarmoeder; 4°. de zeer groote pijnlijkheid; s°. het mogelijke groote bloedverlies. In tegenstelling met deze toestanden van onmacht waarin de vrouw tijdens een gedeelte der haring verkeert, hetzij door de werking der bovengenoemde factoren op een minder weerstand biedende psyche, hetzij door tijdens den partus optredende hysterische of epileptische toevallen, komen er toestanden van opwinding voor, welke de vrouw eveneens verhinderen voor haar kind zorg te dragen, ja zelfs haar er toe brengen haar kind, de haar omgevende personen of zichzelf direct schade toe te brengen. Deze behooren tot de z.g. transitoirs psychosen, welke zich ineen algemeener bekendheid dan bovengenoemde toestanden van onmacht verheugen. In het Leerboek der Gerechtelijke Geneeskunde van Treub en Tak vindt men alle inde literatuur medegedeelde gevallen uitvoerig vermeld, totaal 21, zoodat ik daarnaar kan verwijzen. Dat dergelijke psychosen tijdens de haring zeldzaam zijn, kan blijken uit het feit, dat Fel In er x) onder 40000 haringen inde kliniek ') Fe 11 ner. Die Bezielnmgen innerer Krankheden zu Schwangerschaft, Gebuid und Wochenbett. Wien 1903.

265

Sluiten