Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was heel pijnlijk, bij percussie gedempt. Het kind lag met het hoofd inden fundus. Spreker vermoedde een uterus-ruptuur. De uitw. baarmoedermond was 6 cM. geopend, maar men voelde noch vliezen noch voorliggend deel, maar kwam ineen trechter die bijna gesloten was: dooreen kleine opening waren do darmen te voelen. Bij de laparotomie vertoonde zich een groote tumor boven de symphysis. Het was de gescheurde en omgestulpte uterus waarop de placenta nog vast zat. De uterus werd teruggestulpt en gehecht, doch de- vrouw stierf een paar uur na de operatie. Het praeparaat wordt gedemonstreerd. De spontane inversie van den gescheurden uterus is wellicht ontstaan doordat op ’t oogenblik van de verslapping, toen het kind inde buikholte trad, de uteruswand met het kind meeging. Misschien ook doordat de slappe aanhechtingsplaats van de placenta bij de uitdrijving van het kind omgestulpt werd en de rest later volgde. De heer de Snoo deelt daarop het volgende geval mede van inversio en reïnversio uteri1). Bij een II para, wier Iste partus en kraambed normaal waren verloopen, trad bij de tweede bevalling in het nageboortetijdperk vloeiing op, waarom de placenta door de vroedvrouw volgens Credé werd verwijderd. De kraamafscheiding bleef wat langer dan gewoonlijk bloederig gekleurd, en den lOden en 13<len dag trad wederom een kleine bloeding op. Den 16den dag, nadat de vrouw den geheelen dag in haar huishouden bezig geweest was, kreeg zij op het oogenblik dat zij zich voorover boog om haar kind inde wieg te leggen, een aanval van heftige pijn inden buik gevolgd dooreen sterke vloeiing; een oogenblik later collabeerde zij. Onder rust en ergotine verminderde de bloeding; don lOden dag na de catastrophe trad wederom een vrij ernstige bloeding op. Eerst den 12den dag werd door bimanueel onderzoek een inversio uteri herkend en drie dagen later werd patiënte inde kliniek opgenomen. Daar het slijmvlies van den geinverteerden uterus gedeeltelijk nekrotisch was en een vuil-bloederige etter afscheidde, werd patiënte voorloopig behandeld met rust en irrigaties met if202. Acht dagen na de opname was de afscheiding zoozeer afgenomen en de algemeene toestand zoodanig verbeterd, dat spreker de patiënte in narcose liet brengen ten einde haar op den artsencursus voor te stellen en tegelijk een poging tot repositie te doen. Ka inbrengen van het speculum bleek de inversie verdwenen te zijn. De uterus lag in retroversie, gemakkelijk reponibel, volkomen beweeglijk en *) "Wordt in extenso in dit Tijdschrift gepubliceerd.

334

Sluiten