Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPONTANE INYERSIO EN REINYERSIO ÜTERI. INYERSIO ÜTERI RUPTI. DOOR K. DE SNOO, Arts. De inversie uteri is een liggingsafwijking van de baarmoeder, die zoowel spontaan als door uitwendig geweld kan ontstaan. De wijze, waarop zij spontaan kan optreden, is vrij goed bekend, ofschoon de meeningen daaromtrent, zooals wij straks zullen zien, in sommige opzichten nog ver uiteen loopen. Minder bekend is het, dat zulk een inversie ook weer spontaan kan teruggaan, en omtrent de wijze, waarop dat geschiedt, tast men geheel in het duister. Yandaar dan ook, dat men tot nog toe eene spontane reïnversie als een louter toeval beschouwde. Naar aanleiding vaneen door mij waargenomen geval, waar de inversie 16 dagen post partum spontaan ontstond en drie weken later spontaan weer terugging, hoop ik echter inde volgende bladzijden aan te toonen, dat de spontane reïnversie wel verre van toevallig, het natuurlijk gevolg van physiologische processen is. Mej. (I. 23 jaar, II para, bij wie de eerste maal de baring en het kraambed zonder eenige stoornis verloopen waren, beviel den 12<len Pebr. 1909 weer vlug en goed vaneen voldragen kind van normale grootte. Eenige minuten later, terwijl de vroedvrouw het kind zat te bakeren, begon patiënte te vloeien; de uterus was groot en week, zoodat de vroedvrouw, toen de bloeding door wrijven van de baarmoeder niet ophield, de placenta door middel van den handgreep van Credé verwijderde. Daarna verslapte de baarmoeder nog af en toe en was er nog wel wat bloedverlies, doch na nog wat wrijven bleef zij goed gecontraheerd, zoodat de vroedvrouw zich zonder vrees voor nabloeding verwijderde. Er kwam. ook geen nabloeding; alleen vond de baker, dat de doeken de eerste dagen meer bloederig waren dan gewoonlijk. Den Tijdschr. v. Verlosk. en (xyn. XX. 1

Sluiten