Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(die in 1894 100 gevallen van inversie uteri verzamelde) zou zelfs in meer dan de helft der gevallen de inversie spontaan zijn opgetreden; wel meent Vogel r) op grond vaneen in 1900 door hem vergaard ander honderdtal, dat de gewelddadige inversie door trekken aan de navelstreng en door credeercn vaker voorkomt dan de spontane, doch, hoe dit zij, deze laatste is zeker geen uitzondering. Het ontstaan van zulk een spontane omstulping kunnen wij ons gemakkelijk voorstellen, zoo zij onmiddellijk na de uitdrijving van het kind ojitreedt. Immers het is gemakkelijk in te zien, dat, wanneer het kind met kracht door de buikpers wordt uitgedreven, of wanneer het na ontwikkeling der schouders door de(n) verloskundige snel naar buiten wordt getrokken, terwijl de baarmoeder zelf slap is, in het eene geval door den verhoogden intra-abdominalen druk, in het andere geval door het plotseling ontstaan vaneen vacuum inden uterus, diens wand het kind op den voet kan volgen en omstulpen. Minder gemakkelijk is het ontstaan der inversie te begrijpen, wanneer zij niet onmiddellijk post partum, maar uren of dagen later ontstaat. Gevallen van zulk een inversie in het kraambed zijn o. a. waargenomen door Komi e c k 2), Smit h 2), ,N eje t o w 2), Wanne r 3) en Burton 2). In het geval van Komieck ontstond de inversie 36 uren na de haring, terwijl de vrouw poogde te nrineeren, bij de patiënte van Bu r ton den oden dag, toen zij voor de eerste maal opstond, bij de patiënte van Smith en Hejetow den 6den dag, bij die van Wanner eerst den 15'len dag, terwijl bij onze patiënte dit eerst den 16den dag geschiedde. Uit den aard der zaak is het vaak moeielijk, het juiste oogenblik van ontstaan aan te geven, en zeker zijn er onder de beschreven gevallen enkele, waarbij de inversie reeds dateerde van het einde der haring. Dat echter inversies ook later in het kraambed kunnen optreden, staat voldoende vast. Een andere vraag is, of niet in al die gevallen reeds vanaf het begin van het kraambed een partiëele inversie of alleen een instulping bestond. Geheel uitte sluiten is dit wel nooit. In ons geval schijnen de bloedingen, die den lOden en 13den dag zijn waargenomen, wel te wijzen op het bestaan van zulk een partiëele inversie. Het zou gewaagd zijn, die te wijten aan den door de vroedvrouw toegepasten handgreep van Cr ede. ') Vogel. Zeitschrift für Greb. u. Gyn. Bd. XLII. h. 3. p. 490 2) Nejetow. Git. n. v. Braun-Fernwald in von Winckel’s Handbnehder Geburtsb. Band 111, deel 11. p. 149. 3) Wanner. Centralblatt f. Gyn. 1904. p. 1603.

5

Sluiten