Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dig aan den pijlnaad. De decubitusplek werd onmiddellijk droog steriel verbonden; toch trad 1 Januari van daar uit reeds een heftig ontstekingsproces op met zwelling van het geheele aangezicht. Die zwelling ging wel weer terug, maar tusschen huid en schedel ontwikkelde zich een progrediënte phlegmone, die op verschillende plaatsen werd geopend. Daardoor verbeterde de toestand weer, doch 5 Jan. kreeg het kind convulsies en stierf 6 Jan. onder verschijnselen van meningitis. Bij de obductie bleek, dat wel de dura bloot lag ter plaatse van de fractuur in het voorhoofdsbeen, maar dat er geen meningitis was; alleen op de plaats overeenkomend met de decubitusplek was een vrij sterk oedeem van de pia mater en de hersenen; op die plaats was ook het been van periost ontbloot. Duidelijk is het, dat deze infectie van het kind reeds in het baringskanaal heeft plaats gehad, aangezien de wond met voorbedachten rade dadelijk aseptisch is behandeld geworden. Dezelfde bacteriën, die het kind doodden, deden ook de moeder aan een hevige sepsis te gronde gaan. Zonder eenigen twijfel bevonden deze zich reeds bij opname in grooten getale inde vagina. De vrouw was dus reeds zwaar geïnfecteerd bij opname, ofschoon de temperatuur toen 37°,5 bedroeg, de pols echter reeds 108 was. "Was hier S. C. geschied of hebosteotomie gedaan, dan zou men hieraan den dood geweten hebben! De vierde vrouw, eveneens met de hooge tang verlost, ging te gronde aan embolie der arteria puhnonalis. 1910. No. 317. IX para. 40 jaar. C. D. + 10 c.M. Vorige haringen: I—61—6 spontaan, levende kinderen, 7 en 8 abortus van 3 maanden. Patiënte wordt inde kliniek opgenomen, nadat thuis te vergeefs drie uren na volkomen ontsluiting getracht is het kind forcipaal te extraheeren. Tot zeven maal is de tang afgegleden, waarna de pogingen gestaakt werden. Status: Patiënte anaernisch, temperatuur normaal. Kind groot, naar schatting 4.5 K.Gr. Hoofd half ingedaald. Green bijzondere rekking van het o. u. s. Inwendig blijkt de ontsluiting volkomen; het hoofd staat dwars met de kleine fontanel nagenoeg inde bekkenas. Matig baringsgezwel. Om het hoofd heen is het promontorium niet te bereiken. Oppervlakkige verscheuringen aan de vulva en inde vagina. Harttonen goed. Als na twee uur de toestand nog dezelfde is, wordt besloten te termineeren. In narcose wordt de tang aangelegd en het hoofd

162

Sluiten