Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat een spontane baring te verkiezen is boven welke kunstmatige ook. De invloed van de vernauwing van den bekkeningang is duidelijk zichtbaar uit den duur van het uitdrijvingstijdperk: Yoor 364 I parae met normaal bekken en normale ligging van het kind bedroeg de gemiddelde duur van het uitdrijvingstijdperk 1 uur 22 minuten. Yan 73 der 86 I parae met bekkenvernauwing, waarvan de duur van hét 11° tijdperk bekend is, bedroeg dit 1 uur 41 min. De gemiddelde duur van het uitdrijvingstijdperk over het zelfde tijdvak bij 316 meerbaringen met normaal bekken en normale ligging van het kind was 31 minuten, terwijl dit bij 82 der 94 spontaan bevallen meerbaringen met bekkenvernauwing 54.5 minuut bedroeg. Bij primiparae dus gemiddeld 19 minuten, bij multiparae 23 minuten langer uitdrijvingstijdperk door bekkenvernauwing. In vele gevallen zou ik echter niet zoo lang hebben mogen wachten op de spontane indaling, als ik niet de schaambeensnede achter de hand had gehad. Dan had ik het in vele gevallen niet tot het uiterste mogen aanzien, maar S. O. moeten doen, om de kans te ontloopen, misschien straks een levend kind te moeten perforeeren. Ongetwijfeld is dan ook menig kind spontaan geboren en niet door middel van de keizersnede, omdat ik vertrouwen heb inde hebosteotomie, m. a. w., het aantal keizersneden, dat ik minder heb verricht, omdat ik ook de schaambeensnede in mijn arsenaal heb, is veel grooter, dan het aantal hebosteotomieën, dat werkelijk gedaan is. Daaruit volgt reeds dadelijk, dat al mocht op den duur blijken, dat de schaambeensnede op geen betere resultaten kan bogen dan de keizersnede, zij toch een behandelingsmethode is, wier recht van bestaan volmondig moet worden erkend. De uitvoerige baringsgeschiedenissen luiden als volgt: Geval I. 1907. Ko. 202. I Para. 25 j. Bekkenmaten: 28, 26, 19, 8.5, 81. C. D. 10.2. C. Y. 8.5. cM. Rachitis. De symphysis is laag, aan den achterkant een ]/2 cM. hooge ribbel. 18 Juni begint de baring, het kind wordt geschat op + 3.5 KG. Er is een sterke hangbuik. Te 11.30 v.m. loopt er een groote hoeveelheid vruchtwater af; daarna staat het hoofd nog bewegelijk op den ingang, wordt daarom met een sluitlaken gefixeerd. 6 u. n.m. kleine fontanel bijna inde bekkenas, even inden ingang. Sterke asynclytismus posterior. 19 Juni 9 u. v.m. Weeënzwakte. 6 cM. ontsluiting, ’t hoofd staat nog bewegelijk, nu in kruinligging. Het is slecht te vervormen

164

Sluiten