Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vergadering van Zondag 8 October 1911.

GEHOUDEN TE AMSTERDAM. Voorzitter: Prof. Hbctor Treub. Secretaresse: Dr. Catharine van Tussenbroek. De Voorzitter opent de Vergadering en stelt de bestuursverkiezing aan de orde. liet oude bestuur wordt herkozen. Vervolgens wordt de rekening en verantwoording van den penningmeester uitgebracht en goedgekeurd. De Voorzitter zegt, dat de werklust bij de leden klaarblijkelijk nog niet groot is, daar zich voor deze vergadering geen sprekers hebben aangemeld. Dit zal wel komen, doordat bij de meesten de vacantieluiheid er nog inzit. Dit geldt evenwel zeker niet voor onze Secretaresse, die het recht heeft om uitte rusten, nu zij ons dozen zomer haar boek over de ontwikkeling der aseptische verloskunde in Nederland geschonken heeft. Hij wijdt vervolgens eenige hartelijke woorden van waardeering aan het werk van Dr. van Tussenbroek. Het ontbreken van sprekers heeft het bestuur er toe gebracht het onderwerp, voor het Eerlij nsche Congres bestemd, op de agenda te plaatsen. Spreker heeft op zich genomen dit in te leiden, en hij wenscht dit te doen in aansluiting aan de publicatie van Bumm in het Augustus-nummer der Monatsschrift für Greburtshülfe und G-ynaekologie: üeber die Peritoneale Wundbehandlung. Was vertragt das Peritoneum, was nicht? Bu mm begint met te zeggen, dat iedere laparotomie min of meereen experiment is, waarvan de afloop bepaald wordt door de reactie van het peritoneum op de prikkels, welke het gedurende en na de operatie treffen. Eu mm onderwerpt nu de verschillende prikkels aan een afzonderlijke beschouwing. Inde eerste plaats de mechanische, waaraan hij slechts geringe beteekenis toekent; wèl kunnen zij locale verschijnselen teweeg brengen (heftige pijn, prikkelings- of verlammingsverschijnselen van maag en ingewanden) maar deze reactie verdwijnt na éen of twee dagen van zelf. Algemeene of shockverschijnselen komen ten gevolge van mechanische prikkels niet voor. Bumm trekt daaruit het besluit, dat men zich door de vrees voor mechanische prikkeling • van het peritoneum niet mag laten verleiden minder nauwkeurig te opereeren. Nauwkeurige bloedstelping en zorgvuldig toilet van de buikholte zijn veel belangrijker dan het bekorten der operatie.

242

Sluiten