Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

exstirpeeren, dan patiënten met een wellicht kwaadaardige nieuwvorming rond laten loopen. Onze inzichten omtrent henigne of maligne beteekenis der veranderingen, die ineen baarmoederslijm vlies zijn waar te nemen, zijn inden loop der laatste jaren belangrijk gewijzigd. Zonder twijfel zijn vroeger herbaaldelijk, op grond van bet mikroskopisch onderzoek, onnoodige operaties verricht. De suspecte zoogenaamde papillaire excrescentie, vroeger beschouwd als het teeken eener beginnende maligne degeneratie, blijken volkomen physiologiscb te zijn. Dank zij de onderzoekingen van Hitschmann en Adler weten wij nu, dat. in elke uterusklier, zoodra ze secretorisch in actie komt, dergelijke woekeringen ontstaan. Spreker demonstreert mikroskopische praeparaten van doorsneden van het baarmoederslijmvlies; bij wijst op bet verschil in klierbouw in a. het postmenstruale stadium, b. bet interval-stadium, c. bet praemenstruale stadium, d. bet menstruatie-stadium. Na de menstruatie zijnde klierbuisjes nauw, de epitheliumcellen bevatten chromatine-rijke kernen, die ovaal van vorm, meestal basaalwaarts of soms in het midden der cel gelegen zijn; in het interval-stadium ontwaart men een levendige woekering der klierbuisjes, die daardoor een geslingerd verloop verkrijgen en zich als kurketrekkers voordoen; bij deze benigne physiologische woekering treden glycogeenkorrels inde epitheliumcellen op. In bet praemenstruale stadium beeft de uterusklier een zeer typischen vorm: bet lumen is zeer wijd geworden, door celwoekering is de bekleeding meerlagig, en bovendien hebben de epitheliumcellen een geheel ander, eigenaardig uiterlijk gekregen. De cel is opgeblazen, in plaats van cylindervormig vertoont zij zich als een bol met scherpe omtrekken, in het protoplasma der epitheliumcel vindt men glycogeenbolletjes, doch niet meer in die mate als in het interval-stadium, de cellen stooten het glycogeen uit, dat in dit seoretie-stadium in groote hoeveelheid in bet verwijde lumen der klierbuisjes wordt aangetroffen. Behalve glycogeen wordt ook nog slijm en een eigenaardige colloide stof uitgescbeiden. Uit de verzameling der Vrouwenkliniek demonstreert spreker enkele mikroskopische praeparaten, die jaren geleden als waarschijnlijk „maligne adenoom” gediagnostiseerd waren; thans weten wij, dat die suspecte papillaire excrescenties geen maligne beteekenis hebben, maar het teeken zijn eener levendige kliersecretie. Nog duidelijker ziet men de secretoriscbe functie der uterusklier inde zwangerschap; aan praeparaten van slijmvliezen, gecuretteerd

259

Sluiten