Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziekelijke der voorstelling, meestal bijtijds zich onder behandeling zal stellen. Reeds bestaande chronische psychosen. Acht maal namen wijde haring waar bij vrouwen met chronische psychische afwijkingen. Drie vrouwen waren lijdend aan een chronische psychose met hallucinaties of waanideeën, een had dwangvoorstellingen, één had dementia paralytica, eén waarschijnlijk dementia paralytica of lues cerebri en twee waren lijdend aan idiotie en imbecillitas. No. 38. Toe. 1909 n° 306 39 j. 111 para met een vernauwd bekken (Bylicki 9 cM.). Inwendige organen normaal. Eerste haring duurde lang, het kind werd doodgeboren. De tweede had inde kliniek plaats, wegens langen duur werd de tang aangelegd en het kind met beschadigingen aan het hoofd ter wereld gebracht. De vrouw kreeg een cervicovesioaal fistel, welke spontaan genas. Deze keer wordt overgegaan tot p.a. pr. Na 56 uren wordt het kind spontaan geboren. Het weegt 2330 gr., sterft den 9™ dag. Tijdens de haring krijgt de vrouw koorts, in het uageboortetijdperk tot 41.7 o met een rilling. Daarna begint zij te delireeren, na een morphine-injectie wordt zij rustig. Inde volgende dagen van het kraambed blijkt patiënte prikkelbaar en zonderling te zijn en algemeene huidhyperaesthesie te hebben. Zij is wantrouwend vooral tegen medicamenten. Hoewel zij weinig slaapt, wil zij niets innemen; ook dadelijk p. partum meende zij met een subcutane injectie of clysrna vergiftigd te zullen worden. Tot haar ontslag op den 63en dag heeft zij nu en dan waanideeën: zij meent voor den gek gehouden te worden, maakt zich dan boos. Ook denkt zij, dat de zuster iets inde melk doet, daar deze soms een bijzonderen smaak heeft. Het eten wil zij wel van de zuster nemen, maar als eender patiënten het haar geeft, meent zij, dat er iets ingedaan is. De echtgenoot is van meening, dat zijn vrouw thuis ongeveer denzelfden psychischen toestand vertoont als tegenwoordig. Zij schijnt wel bedroefd te zijn over den dood van het kind, uit dat echter niet met woorden. Het kraambed is gestoord geworden dooreen ontstekingsproces links van den uterus, dat tot den 19en dag aanleiding tot koorts gegeven heeft, tusschen 38°—39° schommelend. Tot den 6Ben dag was zij verder koortsvrij, de ontstekingsmassa resorbeerde langzaam en was bij haar ontslag verdwenen. De psychische toestand is dezelfde gebleven. No. 39. Toe. 1904 n°. 205. 33 j. YIII para met normale urine. Zij heeft 6 normale zwangerschappen en 1 abortus van 3 '/i maand.

68

Sluiten