Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. Onvoldoende gegevens voor de groepeering, 6 gevallen. Geen sterfgevallen. Barend recht, 1 geval, (temp. > 38° 1 maal). I) r lessen 1 „ „ „ 1 v Tan der Hoeven 1 „ „ „ 1 „ Treub 3 „ „ „ 1 „ Geen infectie-processen. Yan der Hoeven hechtte de uteruswond met catgut en zijde, de anderen met zijde. Het waren alle klassieke keizersneden. Ten slotte zij nog vermeld, dat deze 137 keizersneden 129 levende kinderen ter wereld deden komen, die ook inleven hieven. Doode kinderen hadden te betreuren: Barendrecht (2 operaties) 1 : dit was niet meer bij te brengen, Bekken vernauwing. Driessen (5 „ ) 1 Geen gegevens. v.d. Hoeven (19 „ )1 : operatie bij eclampsie. 1 : „ „ placenta praevia. 1 : ~ „ volgens Latzko. Kou we r (28 „ ) 1 : „ „ Carcinoma uteri. Het kind was reeds vóór de operatiedood. leurer (4 „ )1 : het kind, 1200 gram, sterft spoedig; operatie wegens fibromyoma uteri. 1 : het sterft den 13 en dag. Ik meen den lezer, die genoeg geduld heeft gehad de droge ontleding van het materiaal tot zoover te volgen, de beoordeeling van de betrekkelijke waarde van de desinfectie-methoden der verschillende operateurs iets te hebben vergemakkelijkt; zeer gemakkelijk is zij echter nog niet geworden. Het gaat niet aan eenvoudig een optelsommetje te maken van alle gevallen bij elkander met hunne infectie-verschijnselen en dan een percentage te berekenen! Ik meen dat men in ieder geval daarbij de groepen 16 gecompliceerde laparotomiëen, 17 adnex-operatics, waarbij etterhaarden werden geopend, 18 ovariotomieën met complicaties, 19 zeer gecompliceerde operaties, 22 carcinoma uteri 23 » „ 24 zeer gecompliceerde operaties buiten rekening moet laten; doodelijke of niet doodelijke infecties

220