Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verband gehad, dus samen 10! Bevredigend is mijn poging ter verklaring dus bij lange niet! Intusschen schijnt het mij niet van belang ontbloot de aandacht gevestigd te houden ook op deze mogelijke oorzaken van thrombose. Hiermede besluit ik dit onderzoek, met de weinig bevredigende overtuiging, dat de daaraan door vijftien personen besteede moeite niet geëvenredigd is aan het resultaat van dien arbeid. Het is mogelijk dat bij de bespreking inde vergadering der vereeniging over sommige punten meer licht zal worden verspreid. Wie daarin belang stelt, zal, naar ik vermoed, niet zonder vrucht de notulen der vergadering van de Hederlandscho Gynaecologische Yereeniging raadplegen, die inden vólgenden jaargang zullen worden afgedrukt.

235

Sluiten