Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel XYI. Pariteit der moeders van levend ontslagen COUVBUSEKINDERBN. Pariteit der ipotaaj Gestorven In 1911 nog lemoeders. kinderen, vende kinderen. 115 5 10 25 23 32 2 45 32 55 32 73 21 8 53 2 113 21 121 1 13 32 1 17 1 1 Niet vermeld. 10 2 8 Totaal. 58 25 i 33 Yolgens deze cijfers heeft de grootte van het gezin geen grooten invloed op de sterfte der kinderen. Wij hebben deze cijfers hier echter alleen volledigheidshalve gegeven, zonder er waarde aan te hechten, daar intellect en karakter der moeder en de sociale omstandigheden, waarin het kind geplaatst is, van veel grooteren invloed zijn dan de grootte van het gezin alleen. De geboortegewichten en de gewichten bij het ontslag vindt men in tabel XYII. Yolgens v. Winckel moet een voldragen neonatus den 10en dag van zijn leven weder op zijn geboortegewicht teruggekomen zijn. Schulz vond, dat 812 van de 600 zuigelingen, waarbij hij dat naging, slechts aan die voorwaarde voldeden, dus ongeveer 50 °/0. Als oorzaken hiervan geeft hij op; koorts der moeder in het kraambed, tuberculose, slechte ontwikkeling der mammae, slechte algemeene voedingstoestand, kunstmatige voeding, ziekten van den zuigeling, enz. Yolgens Péry duurt het bij praematuren langer, eer zij hun geboortegewicht terughebben en hoe verder zij van de voldragenheid afzijn, hoe langer het duurt. Yolgens Rommel en Delestre is het absolute initiale gewichtsverlies bij praematuren kleiner dan bij voldragenen en is de absolute gewiohtsstijging in het begin, trots

39

Sluiten