Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

operatieve neigingen: waar het kind hij geringe ontsluiting inde buikholte lag, zat er eenvoudig niet anders op dan een laparotomie. In het geval van de Sno o daarentegen was het kind reeds geboren en had naast een operatieve ook een conservatieve behandeling recht van bestaan, temeer daar dit geval meer op een incomplete ruptuur gelijkt dan op een complete. De Sn o o erkent, dat de twee gevallen volstrekt niet gelijkwaardig zijn; vaneen incomplete ruptuur was evenwel in zijn geval geen sprake: het was een groote ruptuur, die tot aan de insertie van het lig. ovaricum reikte, maar die van de buikholte uit niet direct was waar te nemen, omdat het slappe peritoneum er over hing. De heer Mondeis vertoont een tumor, ter grootte vaneen kippenei, verwijderd bij een nullipara van 24 jaar, die 3 jaar gehuwd was geweest. Deze patiënte had 14 dagen gevloeid na een amenorrhoe van drie maanden. In ’t begin was zij wat misselijk geweest, later niet meer. Er bestonden klachten over pijn inden buik, toenemende bij defaecatie en beweging. Heftig waren die klachten niet. Bij onderzoek werd de uterus in anteversie gevonden, niet duidelijk vergroot; links lag een tumor ter grootte vaneen mandarijn, die tamelijk pijnlijk was bij betasten. De diagnose weifelde tusschen adnextumor of extra-uterine graviditeit. Bij de laparotomie, door Dr. Mendes de Leon verricht, bleek de uterus met de beide aduexa normaal te zijn. Op de plaats, waar de linker tuba inden uterus overging, bevond zich een gesteelde tumor, die een cysteusen indruk maakte De cyste werd verwijderd, en de vrouw is zonder reactie genezen. Bij opening van de gewaande cyste bleek, dat deze een tweelingei bevatte. Spreker meent, dat wij hier met een zwangerschap ineen afgesloten uterushoorn hebben te doen. Daar het linnen van den zwangeren uterushoorn geen communicatie met de uterusholte vertoont, moeten wij dus een migratie externa van de spermatozoïden aannemen. De stand van zaken, zooals zich die bij de operatie vertoonde, wordt door Dr. Mendes de Leon dooreen schets op het bord verduidelijkt. Haar aanleiding van deze mededeeling en van de daarbij geteekende schets acht Prof. Hijhoff een bijhoornzwangerschap niet waarschijnlijk, vooral ook in verband met den normalen vorm van den fundus uteri, welke onbestaanbaar is als de beide uterushoornen niet samengesmolten zijn; hij oppert de onderstelling, dat het zwangerschapsproduct ineen blind divertikel van de tuba zit. Dr. van Tussenbroek acht eveneens een bijhoornzwangerschap onwaarschijnlijk, zoowel op grond van den normalen fundusvorm als op

84

Sluiten