Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de navelstrengvaten in plaats van de geheele navelstreng, moet berusten of op een meer dan gewone adhaesie van de navelstrengvaten aan het amnion of op een buitengewone broosheid van de vertakkingen der navelstrengvaten óf op beide tegelijk. Yan sterke adhaesie der navelstrengvaten aan het amnion zijn enkele gevallen bij insertio velamentosa —• medegedeeld inde dissertatie van Dr. Kasteleijn (Ruptura funicnli umbilicalis Groningen 1911). Terwijl in sommige gevallen bij het verscheuren van het chorion navelstrengvaten meescheurden, geschiedde dit in andere gevallen niet bij het verscheuren van het chorion maar wel bij dat van het amnion. Het is dus mogelijk, dat in dit geval de eenige oorzaak van de merkwaardige verscheuring der vaten gelegen is ineen vergroeiing resp. verkleving van de navelstrengvaten met het amnion. Mogelijk is echter ook, dat een ontaarding der vertakkingen van de navelstrengvaten de bijzondere wijze van afscheuring heeft bewerkt. De vrucht waste voren afgestorven, evenals vorige vruchten. Lues is noch bij de vrouw, noch bij den man aanwezig, maarde laatste lijdt sinds geruimen tijd aan chronische lood vergiftiging. Het is dus niet ondenkbaar, dat de löodvergiftiging van den vader aanleiding heeft gegeven tot een atheromatose van de navelstrengvaten, zoodat deze inde kleinere takken gemakkelijk afscheurden. Een nader onderzoek van de structuur der kleinere navelstrengvaten is in bewerking. Dr. Meur er kan zich den abortus als gevolg van loodintoxicatie van de moeder heel wel voorstellen, maar begrijpt niet recht hoe loodintoxicatie van den vader dit effect zou kunnen hebben. Prof. Hij ho ff deelt mede, hoe hij zich den invloed van loodvergiftiging van den vader op de vrucht voorstelt, maar behoudt zich hieromtrent, evenals omtrent germinale infectie en intoxicatie door andere oorzaken, nadere mededeelingen ineen volgende vergadering voor. De vergadering wordt hierop gesloten. Vergadering van Zondag 13 April 1913. Waarn.-Voorzitter: Dr. Meurer. Secretaresse: Dr. Catharine van Tussenbroek. Ha ’t openen der Vergadering wordt de heer A. J. M. Lamers, vrouwenarts en verloskundige te Amsterdam, tot lid der Vereeniging aangenomen.

90

Sluiten