Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

catie voor de hysterotomie. Beide kinderen kwamen levend ter wereld, 47 en 46 cM. lang. In het derde geval werd de zwangerschap vroeger afgebroken. Het kind was geraacereerd en niet voldragen (46 oM. lang) en ofschoon het daarom bij de extractie geperforeerd werd, ontstond er, waarschijnlijk tengevolge van de broosheid van het oedemateuse weefsel, een hoog naar boven gaande cervixscheur, die echter de peritoneaalholte niet opende. Do scheur werd gehecht gelijk ook de cervix wonde; bij het ontslag der patiënte uit de kliniek, na een ongestoord kraambed, was er van bijzondere afwijkingen niets te voelen, het litteeken was goed genezen, de wonde week alleen in het onderste gedeelte ietwat uit elkaar. De patiënte met pneumonie was op het einde van haar zwangerschap. De haring trad, waarschijnlijk tengevolge der temperatuursverhooging, slechts enkele dagen te vroeg op, terwijl met het optreden der weeën de ademhalingsinsufficientie en de cyanose toenamen. De patiënte werd somnolent en men begon vrees te koesteren voor het leven van het kind, hoewel de foetale harttonen nog goed en in normale frequentie te hooren waren. Men verrichtte dns zondei narcose de hysterotomia vaginalis anterior en het kind werd dan ook levend geëxtraheerd. De moeder stierf echter helaas vier dagen later onder toenemende somnolentie en voortdurend verhoogde temperatuur tengevolge harer longziekte. "Wat betreft de behandeling van larynx- en long tuberculose inde zwangerschap, nemen wij een volstrekt afwachtende houding aan. De zwangerschap wordt eerst afgebroken, wanneer na langdurige en nauwgezette klinische waarneming wordt opgemerkt, dat de patiënte ondanks goede verpleging, rust, goede voeding en voortgaande zwangerschap in lichaamsgewicht afneemt of langen tijd hetzelfde lichaamsgewicht behoudt. Zoolang daarentegen het stijgen der gewichtskromme (de zieke wordt iederen morgen nuchter, zonder kleeren, gewogen) een op zijn minst genomen lichamelijk welbevinden der patiënte aantoont, zoo lang laten wijde zwangerschap ongemoeid voortbestaan. Yoor de vermoeienissen van het uitdrijvingstijdperk zijn wij niet bang; voor het geval, dat bedenkelijke verschijnselen optreden, zijn wijdoor de hysterotomia vaginalis anteiior ten allen tijde in staat do haring onmiddellijk (zonder narcose) af te breken. Wij zijn over do resultaten van deze behandeling zeer tevreden en hebben reeds menig kind daarmede het leven gered, dat anders door vroegtijdig af breken der zwangerschap te niet zou zijn gegaan. En wij gelooven mét het oog op onze nauwkeurige waarneming

129

Sluiten