Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durende de maandelijksche congestie, atrophisch te gronde gegaan, en grenst het bloedcoagulum onmiddellijk aan de spier. Dat de oppervlakkige laag van het slijmvlies neiging heeft te atrophieeren met dichtsnoering van de uitmondiugsopeningen der klierbuizen, bewijst de aanwezigheid van cysteuse klier-uitzetting inde diepere slijmvlieslagen. In reeksen van doorsneden blijkt de uterusholte volkomen afgesloten te zijn, zoowel naar de raediane zijde alsook naar den tubairkant. Het lumen wordt naar beide zijden kleiner en nauwer, de holte is vrijwel bolrond, naar alle kanton dicht. Ontdekt men deze atresie van den rechter uterushoorn in het corpus uteri met het mikroskoop, de atresie van de tuba is reeds met het bloote oog zichtbaar: een eigenaardige, ringvormige demarcatielijn bevindt zich op de plaats, waar men den rechter tubairhoek zou verwachten, een strengvormige duplicatuur van het lig. latum is getreden in do plaats van den normalen eileider. Vervolgt men die streng late raai waarts, dan komt men op een plaatselijke verdikking, waarin hij mikroskopisch onderzoek plooien van tubairslij ra vlies gemakkelijk zijn te herkennen. De fimbriae tuhae zijn rechts even goed ontwikkeld als links, eveneens het ostium tuhae abdominale. Ook hot ovarium vertoont geen afwijkingen. Kort samenvattend vonden wij dus in dit geval van dysmenorrhoe een uterus bicornis duplex, haematometra inden rechter uterushoorn met atresie van het tubalumen en volkomen afsluiting der uterusholte van de buitenwereld. Na deze vondst is de verklaring der maandelijksche pijnen gemakkelijk genoeg. Op den vermeerderden bloedstoevoer inde afgesloten uterusruimte reageert de spier met pijnlijke contracties, zooals wij die bij de haematometra kennen. Na verwijdering van het congenitaal misvormde baarmoeder-gedeelte kon de bloedafvoer bij do menstruatie zonder pijn geschieden en voelde patiënte zich volkomen gezond. Inde litteratuur heb ik geen voorbeeld gevonden van dysmenorrhoe, waaraan een dergelijke afwijking ten grondslag lag; wel werd een analoog geval (maar zonder dysmenorrhoe( medegedeeld door Bogbanovics !) inde Gynaec. Yereeniging te Buda-Pest: Grynatresia congenita neben Uterus bicornis duplex, Haematometra, rechtsseitige Haemato-Salpinx. Bij de laparatomie, die wegens een vermoedelijk fibromyoma uteri ondernomen werd bij een vrouw van 22 jaar, vond hij aan de rechterzijde van de ver- Centr. f. Gryn. 1913, bl. 1205.

167

Sluiten