Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen de medegedeelde verschijnselen en het eindoordeel van den verslaggever. Voor een algemeen overzicht bleek het veidei een zeer onzuivere factor, dat de ervaring van vele geneesheeren uitsluitend in gunstigen of uitsluitend in ongunstigen zin scheen te spreken: 54 artsen deelden ons louter ongunstige ervaringen mede, ten getale van 95; van 27 artsen vernamen wij slechts gunstige, althans niet ongunstige mededeelingen, ten getale van 36. Daar deze 81 geneesheeren zeker niet alle behooren tot de pas ge vestigden, moet wel worden aangenomen, dat hun geheugen hun alleen het meest bovenop liggende heeft doen neerschrijven. Uit de hiervoor bruikbare mededeelingen mag worden afgeleid, dat oen ongunstige invloed werd opgemerkt in 279 gevallen, een niet ongunstige in 259 gevallen. Brengt men de bovengenoemde „eenzijdige” ervaringen buiten rekening, dan zou in 184 gevallen een nadeelige invloed, in 223 geen ongunstige invloed zijn bespeurd. Het verdient opmerking, dat bij de artsen, die overeen tamelijk groot aantal waarnemingen bericht gaven, de ongunstige ervaringen minder talrijk waren dan de niet-ongunstige: Waarnemingen van 10 of meer gevallen dooreen arts. ongunstig. niet-ongunstig. 10 gevallen 55 12 „ 3 9 15 „ 6 9 16 „ 412 18 „ 6 12 21 „ 2 19 23(19) „ 10 91) 44 „ 16 28 58 „ 9 49 Het is duidelijk, dat hier geen plaats is voor statistische beschouwing! Men boude bovendien in het oog, dat met „ongunstig niet is bedoeld een blijvende benadeeling der vrouw; dat zal in het vervolg van ons overzicht nog aan het licht komen. Wij hebben twee groepen van waarnemingen onderscheiden, A. en B.; de eene, A., omvat die gevallen, waarin de arts slechts één zwangerschap, de andere, 8., die, waarin hij meer zwangerschappen bij dezelfde vrouw kon bestudeeren. Houden wij ons het eerst bezig met de groep 8., herhaalde waar') Deze 9 mededeelingen zijn zeer onvolledig en de 4 andere vrijwel onbruikbaar.

85

Sluiten