Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recht hadden te meenen, dat dit zonder gevaar voor de moeder kon geschieden. Zoo is daaronder één geval waarin, nadat de aanvallen twee dagen waren opgehouden, eivliessteek is gedaan om de haring te doen beginnen. Spontane partus. Yerder vier gevallen van spoedverlossing, d.w.z. dilatatie volgens de methode Bonnaire—van Oobdt, gevolgd respective door perforatie, deoapitatie, forcipale extractie en versie en extractie. In het laatste geval is de vrouw overleden. Dit behoort, ten deele, onder de straks bedoelde tegenvallers. Immers, bij de sectie bleek wel, dat, behalve de typische veranderingen van lever en nieren, er longoedeem was, en staat inde baringsgeschiedenis, dat de dood niet den indruk gaf vaneen verbloedingsdood, maar er was bloed inde buikholte, tengevolge vaneen ± 10 cM. lange cervixscheur. Onze meening, dat de toegepaste therapie onschuldig zou zijn, was dus in dit geval zeker onjuist. Ten tweede acht ik, en zeker wel iedereen met mij, de sectio caesarea gecontra-indiceerd, wanneer, onverschillig ol het kind leeft of niet, de spontane haring binnen korten tijd te verwachten is. Zoo zijn er, in onze serie, drie kinderen levend, spontaan geboren. Bij een vierde geval is het onvoldragen kind, dat bij het begin der baring nog leefde, wel spontaan doch dood geboren. Bovendien zijn twee vrouwen, die thuis spontaan bevallen waren van levende kinderen (een voldragen, een niet) wegens de eclampsie, tijdens den partus waargenomen, inde kliniek gestuurd. Ten derde, is geen enkele verloskundige behandeling noodig, wanneer het gelukt door de bekende algemeene therapie, lang voor het einde der zwangerschap, de eclampsie te genezen. Zoo is er onder onze gevallen één, waarin een lichte eclampsie genezen werd en vier weken later spontaan een levend kind werd geboren. Ineen tweede geval werd de zwangere binnengebracht met verschijnselen van apoplexie, na twee aanvallen ontstaan. Yenapunctie van 300 gram, ijsblaas op het hoofd, melkdiëet. Twee dagen later spontane baring vaneen levend, onvoldragen kind (2210 gram). Ten vierde geldt ook bij levend kind de regel, dat sectio caesarea niet aangewezen is, als men op onschuldiger wijze het kind kunstmatig kan doen geboren worden. Zoo hebben wij zes gevallen van forcipale extractie bij ingedaalden schedel en volkomen of nagenoeg volkomen ontsluiting. Yijf kinderen (3980, 3610, 3520, 2830 en 2600 gram) levend, één (1700 gram) dood geboren. Yerder drie

203

Sluiten