Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de diagnose. Het niet gelukken van de extractie is hier aan den oontractie-ring toegesohreven. Er zijn echter nog andere mogelijkheden. Is er naar een monstrum gezocht? Prof. Kouwer bevestigt dit en verwijst naar dein de notulen op te nemen uitvoeriger mededeeling, Yervolgens deelt Prof. Kouwer een geval mede van arthritis deformans door puerperale infectie. VIII p. 30 j. Natuurlijke bevalling inden tijd van 15 uren (polikliniek), 8 Nov. 1913. Den derden dag stijgt de temperatuur tot 39°, den vierden tot 39.5°, den vijfden tot 40.3°. Bij uitwendig onderzoek wordt niets ter verklaring gevonden. Daar een paar zusters aan tuberculose zijn overleden, worden ook met bijzondere zorg de longen onderzocht, maar wordt ook hier niets ontdekt. Er bestaat alleen een vrij sterke meteorismus. Yan den tweeden dag af nu en dan braken en diarrhoe. Den zesden dag wordt ook inwendig onderzocht, maar evenmin iets ziekelijks gevonden. Wel wordt inde uterusholte eenig weefsel bereikt (bloedstolselP), maar geen poging gedaan dit te verwijderen. Geen geur aan de loohia. De vrouw wordt inde kliniek opgenomen, waar bij volledig onderzoek niets anders wordt gevonden, dan misschien een beginnende pneumonie inde rechter onderkwab (demping, geen ademgeruisch, krakende geruischen). Tot den 20en dag hooge koorts, sterk remitteerend, toppen van 40.5°, één maal zelfs 41°; twee koude rillingen. Na den 20en dag houdt de koorts aan, maar bewegen de toppen der temperatuurkromme zich meestal om de 38 °. Den 7en dag komt er kwalijk riekend, oud bloed uit de vagina, waarom de uterusholte met H2 02 wordt doorgespoeld, zonder eenig gevolg. Den Ben dag klaagt de vrouw over pijn inde rechter knie, den 9en dag over pijn in beide beenen, uitstralend naar knie en kuit. Intusschen keert het braken nog dikwijls terug. Den 10en dag wordt ook ernstig geklaagd over pijn inde rechter heup: de minste beweging veroorzaakt hevige pijn. Er is een geringe zwelling inde liesstreek waar te nemen, maar anders niets. Het longproces heeft zich niet uitgebreid. Den 15en dag is de pijn in beide beenen iets verminderd, maar rechts nog altijd het sterkst, voornamelijk bij de minste beweging van het heupgewricht. Den lBen dag wordt de vrouw plotseling zeer benauwd: dergelijke aanvallen herhalen zich later nog een paar maal. Daar hierbij geen eyanose optreedt en de pols goed blijft, laten wijde vrees voor longembolie varen. Ruim een maand na de bevalling bestaat nog altijd veel pijn in de onderste ledematen en schommelt de temperatuur steeds om de 38°. Per vaginam is nu duidelijk een vorkvormige thrombus te voe-

211

Sluiten