Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De temperatuur in het kraambed was bij 32 vrouwen niet hooger dan 37°.5 » 52 » 38°. Uit deze gegevens kunnen wij berekenen de morbiditeit ten opzichte van 37°.5 en ten opzichte van 38° als grens, en een vergelijking maken met de algemeene morbiditeit inde kliniek: t.o.v. 37°6 t.o.v. 38° Algemeene morbiditeit i. d. kliniek van 1899 t/m 1909 66.4°/0 32.4 °/0 Morbiditeit bij partus arte praem. van 1899 t/m 1913.. 63.1 ■„ 40.5 „ Deze morbiditeit schijnt vrij hoog, doch wij hebben er ons streng aan gehouden elke temperatuursverhoffmg boven 87°.5, resp. 37.9 als pathologisch te beschouwen, onverschillig of deze verhooging werd waargenomen tijdens de haring of in het kraambed (zelfs na den 12den dag). Zoover ons bekend is uit de verschillende publicaties, wordt in geen enkele buitenlandsche kliniek een dergelijk streng standpunt ingenomen. Wel is ons bekend, dat inde Amsterdamsche Universiteits-vrouwenkliniek van Prof. ïreub dezelfde maatstaf wordt gebruikt. Uit onze cijfers voor de algemeene morbiditeit en voor die bij partus arte praematurus blijkt, dat de verschillen zeer gering zijn, en dat de morbiditeit ten opzichte van 37°.5 bij de gevallen van kunstmatige vroeggeboorte zelfs iets lager is dan de algemeene morbiditeit. Wij zullen nu de 32 gevallen waarin de temperatuur in het kraambed hooger was dan 38° nader beschouwen. In 16 ervan was de temperatuursverhooging tamelijk onbeduidend: N°. 3, 81 en 15 éénmaal 38°.5, 38°.4 en 38°.2 durante partu. N°. 4, 20, 37 en 40 „ 38°.2 in het kraambed. NO. 27, 71 en 77 „ 38°.3 „ „ N°. 61 „ 38°.1 „ „ N°. 21 „ 38.°4 „ NO. 54, 66 en 67 „ 38.°6 ” „ ” N°. 38 tweemaal 38.°2 „ „ „ Bij twee (N°. 22 en 76), waarbij de temperatuursverhooging eveneens gering was, mag deze alleen op rekening van mastitis gesteld worden. Bij 14 vrouwen waren de verschijnselen iets ernstiger: NO. 28. Endometritis. Temp. tot 39°.8. Nog lang onrustige temperatuurkromme met lage toppen. NO. 33 d. I i) 39°.5, II 38°8, 111 38°.3, IY 37°.6, dan langzaam dalende temperatuur. Geen oorzaak gevonden. ’) d. I, d. II beteekent eersten, tweeden dag van het kraambed.

262

Sluiten