Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

periode, waarin hij bij lichte infecties wel uterus-irrigaties heeft toegepast. Hij eindigt met nogmaals een beroep te doen op de medewerking der overige leden van de Ned. Qyn. Yereeniging. Zal hij een rapport kunnen uitbrengen, waarin de meeningen der Hollandsche gynaecologen zijn samengevat, dan moet hij inde gelegenheid worden gesteld, van die opvattingen kennis te nemen. Hij ziet dus met verlangen verdere raededeelingen tegemoet. Vervolgens wordt de vergadering gesloten. X. Eclampsie: Leidsche Kliniek.1) (46 gevallen van eclampsie waargenomen van 1891—-1914 door Treub, Yeit en Yan der Hoeven.) Eclampsie vóór den partus. 7 gevallen. Hiervan beliep de partus in 5 gevallen spontaan, 1 forceps, één sectio caesarea. Eén der spontaan bevallen vrouwen is later bezweken aan longgangraen. De overige zijn genezen. Yan de kinderen zijn vier dood. Eclampsie gedurende of onmiddellijk vóór den partus uitgebroken. 33 gevallen. Hiervan beliep de partus in 20 gevallen spontaan, 11 forcipaal, 1 accouchement forcé met opvolgende versie en extractie, 1 sectio caesarea. Yijf vrouwen zijn overleden: 4 der spontaan bevallenen en één na sectio caesarea. Yan de kinderen zijn 16 dood. Eclampsie in het puerperium uitgebroken, 3 Va—24 uur post partuur: 6 gevallen. Eén vrouw is overleden. Alle kinderen leven. Dus; 46 gevallen, waarvan 7 dood = 15°/o; Hiervan zijn zonder accouchement forcé of sectio caesarea behandeld 43: dood 6 = 14 °/0; Zonder verloskundige therapie zijn behandeld 31: dood 6 =l9 °/0; Met accouchement forcé of sectio caesarea zijn behandeld 3 gevallen : 1 dood. De behandeling heeft bestaan uit morphine-injecties (don kaatsten tijd ook chloral-lavementen), zoutwaterinspuitingen, venae-secties, en pas *) Voortzetting van blz. 254.

301

Sluiten