Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat de behandeling betreft het volgende: Yan de 38 patiënten werden 28 niet met melkdieet behandeld. De 10 anderen werden opgenomen wegens albuminurie en op dieet gesteld. Yier dezer kregen eclampsie na één dag op melkdieet te zijn gesteld. Bij twee dezer brak de ziekte uit in graviditate (N°. 18 en N°. 36), bij één in partu (N°. 20), bij één in puerperio (N°. 28). De eerste 3 bleven inleven, de laatste bezweek. Deze vrouw had tengevolge van gedeeltelijke loslating eener normaal ingeplante placenta veel bloed verloren en was daardoor zeer verzwakt na den partus. Een onderhuidsehe zoutwaterinspuiting en kamferether hadden haar echter weder in bevredigenden toestand gebracht, toen zij eenige uren post partum een eolamptischen aanval kreeg en 25 min. daarna stierf. Drie patiënten (N°. 3, N°. 19, ÏT. 38) kregen eclampsie niettegenstaande zij melkdieet en bedrust gedurende 3 dagen hadden volgehouden. Één dezer (N°. 38) kwam in partu inde kliniek met sporen eiwit inde urine en werd op melkdieet gesteld. Toen de partus 3 dagen aan den gang was, klaagde zij over hoofdpijn en braken, hetgeen door de meesteresse-vroedvrouw niet voor iets ernstigs werd gehouden, en waarover mij ook geen rapport werd uitgebracht. Zij kreeg, toen de ontsluiting 6—7 c.M. was, een eolamptischen aanval; na een tweeden aanval werd niet langer gewacht en de vrouw per forcipem vaneen levend kind verlost. Twee patiënten (N°. 14 en NO. 30) kregen eclampsie in puerperio na gedurende 5 dagen op dieet te zijn gesteld; de eerste had niet minder dan 15 aanvallen, de tweede had er 5; beiden herstelden. In het 10de geval eindelijk kreeg de vrouw haar len ecclamptischen aanval den 22en dag p.p., den tweeden den 51en dag p.p. Zij kwam met 9 °/00 eiwit inde kliniek en werd op melkdieet gesteld. Beide aanvallen waren typische eclamptische aanvallen. Deze 10 zijnde eenige van de 320 melkpatiënten, die niettegenstaande het gevolgde dieet toch ecclampsie hebhen gekregen. Opgemerkt dient te worden, dat behoudens in het 10de geval het dieet slechts korten tijd werd gevolgd, en allen herstelden behalve hl0.28, wier ziekte met loslating der placenta gepaard ging en in hoofdzaak hierdoor met den dood eindigde. Als zeer aan te bevelen prophylactischen maatregel beschouw ik de combinatie van het melkdieet en de bedrust, met de door Stroganoff aanbevolen maatregelen, welke ik sedert 1910 in daarvoor in aanmerking komende gevallen aanwend. In verschillende dezer, met hoofdpijn, braken, sterretjes zien, enz., gepaard, kwam het tengevolge van het dieet en de inspuitingen met morphine, chloralhydraat, zout-

304

Sluiten